utorok 9. februára 2016


      SPRÁVA 
       o činnosti Jaskyniarskej skupiny Aragonit v roku 2015 - Eduard Piovarči

  Citrónové jazierko pred Druhou sintrovou bránou.... jaskyňa Ľudmila. Z akcie s jaskyniarmi z Moravského
 krasu 2 mája 2015 - Foto: Eduard Piovarči
SPRÁVA O  ČINNOSTI JASKYNIARSKEJ SKUPINY 
ARAGONIT V ROKU 2015
  

       Jaskyniarska skupina Aragonit zorganizovala v roku 2015 celkom 80 celodenných pracovných a prieskumných akcií v teréne, z ktorých bolo vyhotovených  78 technických denníkov. Prevažnú väčšinu akcií (63) sme uskutočnili v lokalite Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander a v lome Kraľovany II. Dvanásť celodenných pracovných akcií sme  uskutočnili počas troch zahraničných ciest v krase na Istrii v Chorvátsku. Objavili a vykopali sme 32 m priestorov - nová jaskyňa v Hoblíku 9m, 5 m v sonde pod udavačkou  a v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním 17,86 m.. Zamerali sme 17,86 m priestorov.
       V Jaskyni Ľudmila sme uskutočnili celkom 12 akcií z toho 7 z nich malo viac menej exkurzný charakter. Na akcii v sobotu 21.marca sa prieskumom inšpekčnou kamerou, v chodbe pred Zlatou bránou v špáre silne nasávajúcej vzduch, 3 metre vpravo za Lotosovým jazierkom zistilo, že  šachtička pod špárou je hlboká viac ako 4 m a smerom nadol sa rozširuje väčší vyzdobený  priestor, ktorý ústí do ďalšieho jaskynného podlažia pod Ľudmilou.. Aj letmý pohľad na pôdorys chodby v mape jaskyne prezrádza že tu voda unikala niekoľkými inváznymi ponormi, (tých je v chodbe za Lotosovým jazierkom niekoľko) hlbšie do masívu čo badať aj na iných miestach jaskyne, keď sa odrazu zúžia a zmenšujú profily chodieb.
        Na akcii 21. augusta Tomáš Flajs z Národného parku Malá Fatra robil v jaskyni Ľudmila zber kosterných pozostatkov cicavcov.. Rozbor odobratých vzoriek uskutočnil Ing. Ján Obuch PhD. z vysunutého pracoviska Botanickej záhrady UK Bratislava v Blatnici.. Určil 2 lebky  hrdziaka horneho Clethrionomys glareolus a jeden zub ondatry Ondatra zibethicus. Podľa zoológa z NP Malá Fatra muselo ísť v jaskyni o brloh nejakého predátora, keďže ondatra najbližšie žije vo Váhu, obľubuje pomalú vodu, rybníky a mŕtve ramená. Najskôr sa tam dostala ako korisť líšky. Líšky sa v lome vyskytujú hojne.. Počas akcií v jaskyni sa prevádzala i jej ďalšia fotodokumentácia.
       Najväčšie úsilie sme ale na lokalite venovali práci v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním,  kde sme sa snažili prebojovať k výraznej anomálii, ktorú tu zaznamenalo ERT meranie realizované v roku 2014 pracovníkmi Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity. Celkom sme tu realizovali v snahe prebiť sa k anomálii 45 pracovných akcií. Jaskynka je budovaná na výraznej poruche smerujúcej  zo západu na východ naklonenej 30 stupňov na sever. Prekopávali sme sa rozširujúc nízke priestory a kanály cestou najmenšieho odporu do šachty ktorá 4 m za vchodom odvádzala povrchové vody a sediment z oboch smerov z východu aj od západu invázne do hĺbky. Do jesene šachta dosiahla hĺbku 6 m. Domnievali sme sa že sme v jaskyni dosiahli úroveň v hĺbke na ktorej meranie ERT zaznamenalo výraznú odporovú anomáliu o hodnote 75 000 ohmm.
       Jaskyňa bola 19 septembra zameraná ôsmimi polygónovými ťahmi v dĺžke 14,8 m na konci roku dosiahla dĺžka polygónového ťahu 17,86 m. Vonkajším polygónovým ťahom sme jaskyňu napojili na vchod do Ľudmily a diamantové vŕtanie.(E. Piovarči, M. Piovarčiová, M. Hulla).
       Po konzultáciách s odborníkmi z firmy BHV Enviromental spol. s r.o. z Bratislavy sme zistili, že pozdĺžne geofyzikálne meranie ERT v strmej lomovej stene sa zakrivuje kolmo na sklon lomovej steny. Na túto skutočnosť nás pri predchádzajúcich meraniach pracovníci Katedry Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity zrejme zabudli upozorniť.
        Dôsledkom toho sme prerážku smerovali nesprávne do vertikálnej hĺbky 13 m pod Ľudmilou. Pričom nameraná anomália je v skutočnosti v hĺbke okolo 7 až 8 m pod vchodom do Ľudmily a jej vzdialenosť od porubovej steny nie je 6 metrov v masíve, ale nachádza sa vzhľadom na zakrivenie merania kolmo na 50 až 55 stupňový sklon lomovej steny zhruba vo vzdialenosti 15 až 18 m v masíve. Tak tento fakt nás dosť demoralizoval.
         Po tejto korekcii sme v jeseni začali raziť chodbu za servisným priestorom 8 m hlboko pod Ľudmilou a do konca roka  sme sa presekali v lomovej stene do vzdialenosti 10 m na východ. Pretože postupujeme cestou najmenšieho odporu skrasovatená porucha nás odklonila cca 2,5 m vľavo od okraja. anomálie. Delí nás od nej približne 5 až 8 metrov kompaktnej horniny. Pri posledných akciách sme na čelbe narazili na takmer kolmú poruchu na ktorej je budovaný úzky krasový komín stúpajúci nahor k Ľudmile. Špárou na poruche vidieť do nízkeho otvárajúceho sa priestoru smerujúceho na východ čo je pre nás veľmi motivujúce. Prieskum inšpekčnou kamerou ukázal, že za poruchou sa otvára smerom k anomálii väčší meandrujúci vodou erodovaný krasový kanál. Toto by mohlo byť prelomové. Navyše sme zistili že sa nachádzame na výraznej kolmej poruche ktorú tu zaznamenalo aj ERT meranie v roku 2014 a táto kolmá porucha smeruje priamo do miest s vysokými hodnotami merného odporu čo celkom zodpovedá situácii zistenej pomocou  inšpekčnej kamery.
        Desať akcií sme venovali prácam v sonde pod udavač- kou, kde nám to dopredu pre hroziace závaly moc nešlo. Začitkom roku  sme tu do prác nasadili elektrocentrálu a búracie kladivo. Museli sme však byť opatrní. Rozšírili a vyčistili sme od sutín naklonenú šikmú poruchu, aby sme sa v nej mohli pohybovať. Smerom na východ k Jaskyni udavačov je tu pred nami rozsiahly zával spôsobený predchádzajúcou ťažbou. V závale sú zakliesnené veľké bloky s krásnou kvapľovou a sintrovou výzdobou, ktorú inak zo sondy ťažíme neustále. Je to doslovne baňa na sintrové kryhy a kvaple.
       V novembri po výraznej zrážkovej činnosti sa z lomovej steny zosunul do sondy veľký vápencový blok. Bratom Ridzoňovcom sa ho napokon podarilo rozbiť a odstrániť a na akcii 27. decembra, keď sme postŕhali zo stropu voľné platne horniny, aby sme sa dostali hlbšie do poruchy (naklonenej na sever smerujúcej zo SZ na JV pod Ľudmilu), počul som ako sa v sutine podomnou do hĺbky zrútila skala odrážajúca sa od stien vo väčšom priestore...... Tak  že to musíme skúsiť viac do hĺbky hneď pod vstupnou šachtou.. Jaskyňa pod sondou má zatiaľ dĺžku 5 m.
        23. mája bratia Ridzoňovci vyplašili v portáli druhého vchodu do Jaskyne udavačov 7 zavesených netopierov, ktoré následne vleteli do jaskyne.... Správy o netopieroch v Jaskyni udavačov sú dosť časté. Pri meraní jaskyne sme pozorovali netopiera ktorý zorientovane vletel pod nízky strop do špáry medzi blokmi a bez stopy tam zmizol.
       Niekoľko akcií sme venovali práci pri rozbití a odstránení veľkého kompaktného bloku ktorý sa vyvalil ešte v predchádzajúcom roku zo steny sponad portálu Brizolitovej jaskyne a zavadzal vo vchode. Tiež sme rozširovali značne prisypanú uličku ku portálu a spevnili sme ju kamennými stienkami.
       Zároveň sme čistili a pripravovali neďalekú kolmú prerážku - Omarovú studňu, (ktorou sa snažíme preveriť geofyzikálnym meraním zistenú odporovú anomáliu) na vŕtanie ktoré sa napokon aj napriek prísľubu ťažobnej spoločnosti C a V pre poruchu na vŕtacej súprave nepodarilo do konca roka 2015 zrealizovať. Pri tejto príležitosti sme  2. septembra prvýkrát merali teplotu prievanu v ústi do Brizolitovej jaskyne. Pri vonkajšej teplote 27 stupňov v tieni mal prievan vo vchode teplotu 8 stupňov čo znamená že teplota vo vnútri bude zrejme na 7 stupňoch čo je priemerná ročná teplota horninového plášťa v tejto nadmorskej výške. O falošný prievan tu teda nepôjde, prúdi priamo z masívu v ktorom môžu existovať výraznejšie krasové priestory. Prievan je pre porovnanie intenzívnejší ako ten ktorý v lete vanie z vchodu do 240 m dlhej jaskyne Ľudmila.
       Viacero povrchových kopáčskych akcií sa uskutočnilo v lomovej stene nad miestom kde v roku 1985 bývalý zamestnanec štátneho podniku Stredoslovenských kameňolomov a štrkopieskov v Žiline  pán Piader z Turian radlicou Honu odkryl vchod do vysokého dómu neznámej krásne vyzdobenej jaskyne. V stene tesne pod jaskyňou Tieň Fénixa bolo odkrytých niekoľko neprielezných krasových kanálov s bohatou krasovou výplňou s troskami jazerných sintrov a koralitov.
       Na jednej z povrchových akcii 24. októbra sa zúčastnilo vzácne 12 ľudí. Pracovalo sa najmä na prekopávaní násypu 40 metrov južne od odťaženej jaskyne kde sme predpokladali že môže byť zavalené pokračovanie odťaženej jaskyne Veľká dvorana . Na akcii sa zúčastnili za Zakamenné Jozef Ridzoň, Lukáš Ridzoň, Paľo Boškaj, Peťo Boškaj, Vendo Tisoň, Julo Adamík a Maťo Marcinkech z obce Pata.
Zákamenčanov zorganizoval Lukáš, a prišiel napriek rozbitému autu po zrážke so srnou, ktorá mu vbehla do cesty -  klobúk dolu... Chlapci odviedli kus práce za čo im aj touto cestou ďakujeme, aj keď sme na zavalenú časť stratenej jaskyne nenarazili. V sonde pod Udavačkou vtedy poriadne zapracoval Peťo Sliačan  a Miro Jurečka z OS Ružomberok. My Žilinčania Martin Hulla, Maja Piovarčiová a autor správy sme pracovali na prerážke ku anomálii v Hlinenej stene.
       18. marca sme na základe podnetu  senzibilného informačného zdroja popri rutinnej kopáčskej akcii previedli po ceste z lomu do sedielka nad jazerom prieskum telestéziou.  Na 40 m úseku ponad krasovými prameňmi, ktoré napájajú jazero bol zaznamenaný veľmi silný a široký signál. Bolo by preto užitočné previesť tu geofyzikálne ERT meranie. Podľa informačného zdroja je tam najväčší podzemný priestor na lokalite, čo by aj dávalo zmysel pretože práve pod cestou sú pramene napájajúce jazero. Navyše v týchto miestach naráža potok v Suchej dolinke už veky takmer kolmo na rozhranie medzi granitoidnými horninami a vápencami gutensteinského typu i wetersteiskými dolomitmi (stredný trias) nepretržite, zatiaľ čo iné ponory ktoré vytvárali aj jaskyňu Ľudmilu sú postupným zarezávaním dolinky aktívnym tokom dávno opustené. Navyše sú tu vápencové horniny a dolomity v dôsledku polyfázového tektonického prepracovania a zvetrávania intenzívne alternované až na tektonický íl, prípadne mylonitizované, preto mohli invázne vody Suchého potoka veľmi razantne prenikať tektonicky veľmi postihnutými vápencovými horninami a rýchlo ich vyplavovať i rozpúšťať a preto smerom k jazeru mohli vybudovať i väčšie krasové priestory
       Geofyzikálne ERT meranie cez Ostravskú vysokú školu sa nám v roku 2015 už uskutočniť nepodarilo. No naši priatelia zo SOS Bird Life Slovakia sprostredkovali a zasponzorovali na lokalite geofyzikálne meranie Bratislavskou firmou BHV Enviromental spol. s r.o.  Plánovali sa dve merania jedno na terase s vchodom do Ľudmily a druhé na spomínanom úseku cesty do lomu. 
        Meranie (Elektrická  relistivitná tomografia) sa uskutočnilo 8 decembra  a najskôr sme realizovali meranie na lomovej terase s vchodmi do najvýznamnejších jaskýň v lome, preto že sme chceli zistiť v akej polohe k anomálii je naša prerážka nad diamantovým vŕtaním. Meraný profil mal dĺžku 156 m. Na tento profil však nemala firma dosť káblov a elektród  aby ho zmerala celý naraz,  preto sa meranie pretiahlo na celý deň a ďalší profil sa už nedal zrealizovať. Za rovnaký čas sme s doktorantmi z univerzity stihli zmerať i 3  profily. Meralo sa Schlumbergovou metódou..
        Najvyššie odporové hodnoty boli na 5000 ohmm, ale i tak kopírovali predchádzajúce meranie aj keď v nižšej odporovej intenzite čo bolo spôsobené dlhším meraným profilom, ktorý presne neprekrýval a nekopíroval predchádzajúce meranie a netrafil sa alebo tesnejšie minul a prešiel ponad najvýraznejšiu odporovú anomáliu na 82 metri predchádzajúceho merania. 
        Napriek tomu RNDr. Julián Filo vo svojej geofyzikálnej správe konštatuje že „v nameraných dátach bolo zaznamenaných päť anomálií výrazne zvýšených hodnôt merného odporu. Spomínané anomálie zvýšených hodnôt merného odporu majú prejav  typický pre dutiny.... Na základe toho sa dá vysloviť predpoklad že výskyt dutín je prednostne viazaný na prostredie 2. V okolí miest piatich zaznamenaných lokálnych anomálií sa k línii profilu resp. k povrchu približujú odbočky a komíny z hlavného jaskynného systému, alebo sa tam nachádzajú dutiny väčších rozmerov.“
         Meranie vôbec nezachytilo nami razenú prerážku, ktorá prebieha kolmo v hĺbke 7 m pod meraným profilom na 90 metri, čo je dôkazom toho že smerovalo hodne šikmo do masívu. Približne v 30 stupňovom uhle pod horizont. Meranie teda aj druhý krát potvrdilo to čo už vieme. Celá správa je na tomto odkaze: http://aragonit9.blogspot.sk/2016/02/geofyzikalne-meranie-ert-lom-kralovany.html
         Počas holomrazu 31. decembra bratia Jozef a Lukáš Ridzoňovci monitorovali na lokalite prievany teplého vlhkého vzduchu vystupujúceho z jaskynných priestorov cez poruchy, pukliny, sute a lístie k povrchu kde sa to prejavuje dobre viditeľnou námrazou a nafotili veľmi povzbudzujúce zábery hlavne pre nás jaskyniarov.. Námrazu nad 250 metrov dlhým starým železničným tunelom v PP Kraľoviansky meander, v ktorom prúdi a zohrieva sa vzduch, porovnali s mohutným výduchom z Jaskyne udavačov. Je celkom očividné že pod touto jaskyňou musí existovať väčšia jaskyňa ako je Ľudmila, tak ako to napokon naznačili aj geofyzikálne merania  na lomovej terase kde sa nachádzajú vchody do oboch jaskýň. Pritom nad vchodom do 240 m dlhej Ľudmily je námraza minimálna!
       Povrchový prieskum počas holomrazov však priniesol i ďalšie príjemné prekvapenia. V lesíku za východnou lomovou stenou cca vo výške 520 m n.m. bol objavaný v suchom lístí veľký biely fľak námrazy. Ide o veľmi perspektívne miesto na ktorom sa už zakopala aj pracovná sonda. Mohlo by to indikovať niekdajší paleoponor Suchého potoka a dokonca jaskynné priestory nad Ľudmilou.
       Veľmi pozoruhodný výduch sa našiel na druhom násype pod Ľudmilou. Násyp bližšie pod Ľudmilou sme prekopali a nič sme v ňom nenašli a ostávalo nám skúsiť to ešte v násype pred ním a naozaj výduchy sa  našli práve tu..... Možno práve tu zahýbala jaskyňa ktorú objavili a odťažili v lome v roku 1985. Na tejto lomovej terase je veľa suťovísk ale nikde sa nenašiel takýto namrznutý výpar.. Je to stopa ktorú sme hľadali?
         A čo je na celej veci najpozoruhodnejšie? Ukazuje sa, že to čo zachytilo už dvakrát po sebe ERT meranie pod Ľudmilou veľmi pravdepodobne nebude tá odťažená jaskyňa o ktorej nám rozprával pán Piader, preto že sa nachádza na inej výškovej úrovni pod Ľudmilou.... ERT meranie sa zakrivuje kolmo ku sklonu lomovej steny, takže zachytená anomália je cca 8 m pod Ľudmilou a nie v hĺbke 13 metrov, kde sa dá predpokladať pokračovanie odťaženej jaskyne. Preto je veľmi pravdepodobné že pod Ľudmilou môžu existovať tesne nad sebou ešte dve jaskynné podlažia....
         A teda keď musíme zobrať do úvahy fakt že pozdĺžne ERT meranie na lomových terasách prebieha kolmo na strmosť lomovej steny, musíme prehodnotiť všetky merania ktoré sme prevádzali naprieč lomovou stenou. Merania boli 3 na troch lomových terasách. Keď sme chceli premerať odporové hodnoty priestorov v Ľudmile celkom isto sa nám to nepodarilo, pretože meranie neprebiehalo kolmo na horizont, ale kolmo na sklon lomovej steny, čo znamená že nad Ľudmilou sme zrejme zaznamenali anomáliu, ktorá Ľudmile neprináleží. Je teda pravdepodobné že nejaká jaskynná úroveň existuje ešte aj nad Ľudmilou. O čom by mohli svedčiť aj výpary v lesíku za lomovou stenou. Odkaz na sériu fotografií: http://aragonit9.blogspot.sk/2016/02/z-terenneho-prieskumu-31-decembra-v.html
       Na pozvanie OS Veľká Fatra sme sa 11. apríla zúčastnili  akcie v Perlovej jaskyni. Po dlhej dobe sme dostali vzácnu príležitosť opäť fotografovať v tejto nádhernej jaskyni
       2. máj 2015. nám prišlo do lomu pomôcť s prácami v Hlinenej stene pod Ľudmilou 8 jaskyniarov zo skupín ZO 6-08 Dagmar, ZO 6-21 Myotis, ZO 6-20 Moravksý kras a ZO 6-01 Býči skála. Aragonit i touto cestou ďakuje za odvedené veľké penzum práce všetkým našim priateľom jaskyniarom z Moravského krasu.
       4. júna sme previedli akciu v Pokladovej jaskyni, kde sme okrem fotodokumentácie prevádzali potrebnú údržbu a natieranie uzáveru.
        Martin Hulla s Petrom Balošákom  19. júla. objavili v juhozápadnom svahu Hoblíka novú ešte neregistrovanú jaskyňu  dlhú 9 m s perspektívami ďalšieho pokračovania Na ďalšej akcii 24. júla v nej začali pracovať na rozširovaní úzkych miest.
       20. júna sme sa zúčastnili a podporili akciu Hipocampusu EKODEŇ na jazere, počas ktorého sme okrem dvojsmenného pracovného nasadenia v Hlinenej stene pomáhali čistiť brehy jazera od odpadu. Zúčastnilo sa 7 členov a rodinných príslušníkov JS Aragonit. M. Hulla, E. Piovarči, M. Piovarčiová, T. Flajs,  Magdalénka Piovarčiová, Sárka Puškášová,   dvaja členovia za OS Veľká Fatra Jakub Vacek a Fero Vacek. Akcie sa zúčastnili tiež Ľadové medvede z Banskej Bystrice a z Martina. Spolu s potápačmi z ŠKP Hippocampus sa tejto tradičnej akcie na jazere zúčastnilo viac ako 30 ľudí.
        Na 56. Jaskyniarskom týždni SSS uskutočnenom vo Varíne v Malej Fatre sa JS Aragonit aktívne ani organizačne nezúčastnila, no v dňoch 20. až 22. augusta členovia Aragonitu M. Hulla, E. Piovarči, P. Kozoň a T. Flajs zabezpečovali  pre jaskyniarov zúčastňujúcich sa jaskyniarskeho týždňa prehliadky  jaskyne Ľudmila i nedalekého starého železničného tunela. Počas 7 exkurzií navštívilo jaskyňu 55 jaskyniarov z Poľska, Slovenska a Českej republiky zo skupín Speleo Bratislava, OS Orava,  OS Ružomberok, JK Dubnica nad Váhom, ZO 1-04 Zlatý kúň, ZO 6-21 Myotis i ďalších skupín. Stretnutie s viacerými jaskyniarskými celebritami bolo pre nás v tejto puste skutočne obohacujúce. (Mikuš, Magdolen, Medzo, Kríž a ďalší)  Ďakujeme. Na tomto mieste chcem poďakovať i potápačom s ŠKP Hippocampus za poskytnutie základne a štedrú všestrannú pomoc pri zabezpečení a varení sobotňajšieho guláša menovite Peťovi Laukovi, Kataríne Lamošovej, Mirke Rantovej  a Majke Piovarčiovej.
       Potápači okrem toho že nám poskytujú útočište na svojej základni na jazere nám v roku 2015 pomohli aj so zahraničnými cestami. Na dve akcie sme sa viezli ich tranzitom. 29. júna až 4. júla sme mali pôvodne vyraziť s Braňom Šmídom na Čiernu Horu. V Braňovom pláne bol prieskum a dokumentácia veľkej ešte neznámej jaskyne. Na túto akciu nás Braňo žhavil už dlhšie, no na poslednú chvíľu sa rozhodol že s nami nevyrazí a to sme už ale boli na Slovinskych hraniaciach, keď sme sa túto „povzbudivú“ správu dozvedeli. Museli sme teda za jazdy riešiť náhradný program. Osádku auta tvorili dvaja členovia Aragonitu E. Piovarči, M. Hulla, šofér a potápač z Hipocampu P. Lauko a M. Czelis.
        Nad plitvickými jazerami sme náhodne našli medzi hlbokými závrtmi  4 m hlbokú jaskynku v ktorej sa doposiaľ nikto nepokúšal o prienik. Vhodené kamene do pekne vysintrovanej atmosferickými vodami korodovanej poruchy dopadali ďalšie 4 m nadol a z hlasitým melodickým cvengotom sa zastavovali na veľkých sintrových závojoch. Rozoberaním sutín sme sa pokúšali preniknúť hlbšie ale pre nedostatok času, ktorý sme na prieskum mali sa nám to nepodarilo.
         Po prechode pohorím Velebit  sme spravili zastávku v malebnom prímorskom mestečku Karlobag, odtiaľ sme sa po pobreží presúvali na Istriu k jamarskej základni v Novej Vase pri Jame Baredine.
V spolupráci so Silviom Legovičom sme konečne zahájili výkopové práce aj v grandióznej Juranskej pečine a pokračovali sme v kopáčskych prácach vo Vergotinskej pečine, v ktorej sme v predchádzajúcom roku objavili nové priestory. Domov sme sa vracali cez Julské Alpy a nemohli sme si nechať újsť plávanie v kaňone Veľkých korýt v studených vodách rieky Soče....
         8. až 12. júla sme opäť nakrátko na Isrii pri Jame Baredine. Akcie sa na dvoch os. autách zúčastnilo 8 člnov Hippocampu a Aragonitu E. Piovači, M. Piovarčiová, A. Piovačiová, S. Puškášová, M. Danc, M. Jakubčíková, M. Bielik s priateľkou Vandou. Cez víkend na jamarskú základňu dorazil tranzit Hipocampu s ďalšími piatimi členmi od športových potápačov z Martina. (P. Lauko. M. Spiššák, M, Puškášová, N. Pinčiarová a J. Pinčiar) doviezli zo sebou i Motorový čln, pre plavby okolo morského pobrežia. Pre členov Hippocampu boli prevedené exkurzie v Jame Baredine  a vo Vergotinskej jaskyni. Okrem fotodokumentácie jaskýň sme v Jama Baradine 2 a vo Vergotinskej pečine prevádzali i ďalšie exploračné práce.
          Najväčšiu akciu na Istrii sme uskutočnili 25. júna až 10. augusta. Vyrazili sme na dvoch autách tranzitom Hippocampu  s potápačom a šoférom Marcelom Špiššákom (E. Piovarči, M. Piovarčiová, S. Puškášová, A. Piovarčiová) V druhom osobnom vozidle vyrazili M. Hulla a T. Hulla. Naša trasa viedla smerom na Plitvice a Velebit. V Slunji v nádhernej drevenej dedinke postavenej na tufových vodopádoch sa obe posádky áut stretli. Po celodennej túre na Plitvických jazerách, kde sme si pozreli aj charakter jaskýň nad tzv. „Strieborným jazerom“ sa uskutočnila krátka časovo limitovaná tvrdo vybojovaná večerná akcia, ktorú chcela väčšina účastníkov z programu vypustiť. V Jelenej priepasti - priepastnej jaskynke v ktorej sme pracovali už na predchádzajúcej akcii sme v závale odkryli polámané sprhnuté parožie veľkého jeleňa. Preniknúť do priestorov sa nepodarili aj preto že Marcel zabudol na základni naložiť do tranzitu naše jaskyniarske náradie. (E. Piovarči, M. Hulla,  M. Piovarčiová)

       V nasledujúci deň zatiaľ čo sa konala vyhliadková túra na Velebite potápač Marcel spustil a vyskúšal na vode v slnečnom Karlobagu motorový čln. V prístave si zaparkovaného potápačského tranzitu všimol skúsený miestny potápač Zlatko Možanič, ktorý celú výpravu  grátis prenocoval vo svojom prímorskom luxusne vybavenom letnom sídle. Získavame v ňom veľkého priateľa a fandu, ktorý dobre pozná Slovensko kde v minulosti pracovne pôsobil.
       Po presune na našu letnú základňu v Novej Vase sa  púšťame do náročných kopáčskych akcií v Juranskej pečine v Strednej Istrii. Celkom sme tu uskutočnili 4 celodenné akcie. Pokračovali sme v zakopávaní sa do ťažkých mokrých ilovitých sedimentov  pod stropnými odtokovými korytami veľkej siene pod mohutným portálom jaskyne.  Prekopali sme sa 9 metrov  šikmo nadol  až po strmo padajúci hlinitý kanál klesajúci popri stene do neznáma.  Postupujeme za prievanom dno výkopu vystielame doskami aby sa lepšie ťahali prepravky.
Počet odpr. akcií: T. Húlla (2), M. Piovarčiová (2), M. Húlla (4), E. Piovarči (4)
Chystali sme sa tu pracovať aj v jeseni, aby nám do jari dobre rozpracovaný výkop nezavalila voda. Do akcie mali tranzitom 3. októbra vyraziť T. Hulla, M Hulla, P. Lauko, E. Piovarči a P. Sliačan. Vybraté dovolenky ale tentokrát vyšli nazmar, preto že naplánovanú akciu tesne pred odchodom potápači pre technické a iné problémy odriekli.
       Okrem intenzívnych prác v Juránskej pečine sme zahájili na niekoľkých večerných akciách výkopové práce i v Jame Baradine 2. Kým sme odkryli odtokové kanále medzi blokmi na dne priepaste narazili sme okrem množstva odpadu i na stopy po nezodpovednej likvidácii množstva použitého zdravotníckeho materiálu ihiel ampúl atď.(E. Piovarči, M. Hulla)
       Silvio Legovič nám v okolí Jama Baredine na záver nášho pôsobenia ukázal ďalšiu jaskyňu, ktorá je už desiatky rokov zneprístupnená napadanými stromami. Je úlohou pre naše ďalšie podujatia na Istrii i túto jaskyňu znovu odkryť a zdokumentovať.
       Na koniec tejto správy chcem poďakovať za odvedenú prácu všetkým našim členom, čakateľom, priateľom  a priaznivcom ktorí nás v roku 2014 štedro podporovali. Je treba spomenúť aj mimoriadnu srdečnú atmosféru ktorá bola vytváraná na spoločných zimných a jarných akciách Hipocampu a Araginitu pri otužovaní v ľadovej vode s čím spolu synchrónne prebiehali aj takmer všetky naše jaskyniarske akcie v lome. Treba vyzdvyhnúť fakt že potápači  z Hippocsmpu Martin a jaskyniari z Aragonitu na jazere pracujú v tesnej súčinnosti najmä vo veci diaľnice D1 na úseku Turany - Hubová. Pomáhajú nám pri prieskume a hľadaní zavalenej jaskyne pod Ľudmilou, jej objav by mohol výrazne ovplyvniť rozhodnutia o trasovaní diaľnice v tomto krajinársky, morfologicky a environmentálne vzácnom chránenom území Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander. 
       18. augusta, keď sa zahajoval 56. jaskyniarský týždeň v Malej Fatre sme sa spoločne s potápačmi z Hippocampu  zúčastnili na Ministerstve životného prostredia v Bratislave dôležitého rokovania  ohľadom pripomienkovania a prerokovania rozsahu hodnotenia v rámci procesu EIA k D1 k trom variantom diaľnice na spomínanom úseku Turany - Hubová. Zúčastnili sa všetci zainteresovaní obce, mestá aj organizácie i občania Kraľovian a Rieky ktorí spolu s nami vyjadrovali svoje zásadné stanoviská k povrchovému variantu diaľnice na tomto úseku.  
       Tu je link na zverejnený výsledný rozsah hodnotenia. http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-turany-hubova-2015-
       Ďakujeme tiež enviromentalistom a ochranárom Jánovi Topercervi, Tomášovi Flajsovi, Jozefovi Ridzoňovi a ochranárskej organizácii SOS Bird Life Slovakia, ktorá sponzorovala ďalšie geofyzikálne meranie na lokalite a pomáhala nám i inak všestrannou podporou. Ešte je potrebné dodať že v priebehu roka bôli členom špecializovanej stráže ochrany prírody z Aragonitu pravidelne monitorované uzávery  jaskýň Pokladová a Ľudmila. 
       Záverečná štatistika členov, čakateľov a priaznivcov JS Aragonit v účasti na akciách:
Michal Božek (1) Juraj Michalek (1), Martin Bielik (1), Vladimír Tomka (1), Ondrej Halama (1), Marián Hýll (1), Michal Danc (1), Jakub Pinčiar (2), Peter Balošák (2), Alžbetka Piovarčiová (2), Magdaléna Puškášová (2), Mirka Jakubčíková (2), Michal Litvík (2), Marián Czelis (3), Marcel Spiššák  (3), Matej Kanáš (3), Peter Janoušek (3),  Tomáš Flajs (3), Matej Gašpar (Prievidza) (3), Ján Litvík (4), Mirka Rantová (4) Katarína Lamošová (4), Peťo Boškaj (Zakamenné) (6), Tomáš Hulla (10), Peter Lauko (10), Lukáš Ridzoň (Zakamenné) (10), Jozef Ridzoň (Zakamenné) (13), Peter Kozoň (17), Mária Piovarčiová (27), Martin Hulla (62), Eduard Piovarči (72).


                                                                                                                     Vedúci JS Aragonit Eduard PiovarčiLiteratúra:

FILO, J.: Kraľovany – lom, terasa Ľudmila. Geofyzikálna správa, BHV Enviromental, spol. sr.o., Bratislava, december 2015.
ŽEC, B., ŠIMON, L. : Geologické práce správy 122, Štátny geologický ústav Dioníza Štúra Bratislava 2013, str.7 - 8.
PIOVARČI. E.: Diaľnica D1 Turany – Hubová. Speleologický prieskum jaskynných priestorov v trase diaľnice v Kraľovianskom meandri a v lome Kraľovany II. Správa zo speleologického prieskumu pre primerané posúdenie vplyvu zámeru na sústavu Natura 2000, Jaskyniarska skupina Aragonit, Žilina november 2014


Texty k fotografiám podľa poradia:

Foto č.1/  Mirka Jakubčíková -Lavica pred Medovým kvapľobádom - Ľudmila
Foto č.2/ Ťaženie zo šachty v Jaskyni nad diamntovým vŕtaním
Foto č.3/ Lavica  k Barokovému balkónu - to je sústredená najkrajšia výzdoba v jaskyni....
Foto č.4/ Prerážka v Jaskyni nad diamntovým vŕtaním narazila 10 m v masíve na výraznú kolmú poruchu. ktorú dobre vidieť aj na grafickom zobrazená ERT merania z roku 2014. Na tejto poruche vidieť smerom nadol výrazne sa zvyšujúci merný odpor a za touto poruchou sme skutočne zaznamenali inšpekčnou kamerou vodou erodovaný  úzky meander smerujúci dopredu čo nás napĺňa nádejou..... Len sa tam prepracovať.
Foto č.5/  Jaskyňa Ľudmila -Galéria pod Barokovým balkónom.
Foto č.6/ Mgr. Karin Brngalová pri prístrojovej stanici ARES počas merania ERT na terase - Ľudmila 8 decembra 2015.
Foto č.7/ Peťo Kozoň v šachte prerážky k neznámej jaskyni, keď sme ešte netušili že nekopeme tým správnym smerom. ale kto vie ak je niekde dolu ešte jedno jaskynné podlažie šachta sa nám ešte môže zísť..
Foto č 8/ Maja Piovarčiová pri meraní jaskyne nad dnom šachty...
Foto č.9/ V poslednej dobe je v lome jaskyniarov ako maku:-) Odpočinok nad jazerom 2 mája 2015. Jaskynirov z Moravského krasu u nás radi vidíme.
Foto č. 10/ Jaskyniari zo ZO 1-04 Zlatý kúň, ZO 6-21 Myotis vo Vlčom brlohu jaskyne Ľudmila na 56. jaskyniarskom týždni v Malej Fatre.
Foto č. 11/  Potápač Matej Kanáš nalieza do Jaskyne nad diamntovým vŕtaním aby nám pomohol v nezáživnej a úmornej práci.
Foto č. 12/ Pracovná sonda pod Jaskyňou udavačov je pre nás ťažkým orieškom. Vo vnútri smerom na východ je hrozivý zával, ktorý len tak neprekonáme....
Foto č. 13/ Tvrdo vydobytý výkop v superlepkavom mokrom íle v Juránskej pečine. Výkop nás stál 5 dní tvrdej práce. Dno sme v posledný deň vyložili doskami na ktorých nám lepšie šmýkala prepravka inak sa lepila do blata s neskutočnou prilnavosťou.
Foto č. 14/ Fotogenické miesto pod Barokovým balkónom. V Ľudmile sa dá stále fotiť trochu inak. Svetlo nie je nikdy rovnaké. V roku 2015 však nebolo moc času na fotenie v tejto úžasnej jaskyni. Bolo treba makať na prerážke pod ňou. Okrem Ľudmily ani nemáme kde moc fotiť preto musíme objaviť ešte tú stratenú zavalenú jaskyňu, ale nie je to tak jednoduché ako pri objave Jazernej jaskyne v roku 2014. Tam to bola otázka prekopania 2 - 3 metrov, teda bol to veľmi lacný objav. Tu sa zapotíme oveľa viac ako sme si pôvodne mysleli. Keby sme venovali Jazernej jaskyni toľko úsilia ako v Jaskynke nad diamantovým vŕtaním iste by sme v nej postúpili k ďalším priestorom vytvoreným síce len vo freatickej zóne a bez výzdoby, ale priority sú teraz neúprostne pod Ľudmilou.
Foto č. 15/ Monumentálny portál Juránskej pečiny. Silvio Legovič vyslovil názor že tu leží vchod do druhej Postojnej. Bezpochýb je tu vchod do veľkého krasového systému ktorý ešte len čaká na svojich objaviteľov. Možno sme práve odštartovali snahu o jeho prebádanie....
Foto č. 16/ Tomáš Hulla podáva dosku do výkopu v Juránskej pečine... Škoda že sa jesenná expedícia na Istriu nekonala. Postupovali sme na čelbe už celkom rýchlo. Ak bude na jar veľa vody výkop sa nám zavali a zanesie. Čo by bola škoda. Našu akciu prekazilo viacero faktorov, okrem istej dávky neochoty to bol aj strach s prívalu utečencov do Európy. Či a kedy zasa vycestujeme je vo hviezdách.Časy sú hodne neisté a prostriedkov je vždy žalostne málo. Keby sme neboli tak ekonomicky priškrtení ako už dlhodobo sme dali by sa organizovať úžasné zahraničné akcie... Istria je neprebádaná Terra inkognita a je relatívne blízko a predsa tak vzdialená.
Foto č. 17/  Zátišie na Plitvických jazerách. Pliitvický národný park to je jedno fotografické vytŕženie. Skrátka to treba nielen vidieť ale si to aj užiť. Na celú prehliadku je treba dva dni behať okolo jazier a okrem vnímania tej nádhery okolo cvakať a cvakať. Sú tam úžasné výhliadky a je tam úžasná energia. A tvorí sa tam doslova s nadšením.
Všade okolo musia byť aj rozľahlé jaskyne. Okolo plitvíc je obrovské množstvo veľkých a hlbokých závrtov. Majú tam z toho turistický priemysel ako sviňa. Teda nie s tých závrtov:-) Na zakúpenie lístkou sú tam rady ako na uzdravenie v Lurdách....
K pokladni treba prísť včas ráno aby mal človek k prehliadke čo najviac času.  Nad Plitvicami je úžasná náhorná krasová planina, pod ktorou sa zbierajú vody ktoré napájajú jazerá. Je tam pod tými kopcami skryté celé krasové eldorádo.
Foto č. 18/  Práca v hustom a ťažkom lepkavom íle veľkej zátky na dne Juranskej pečiny nám dala poriadne zabrať.
Foto č. 19/ Nádherné more pod Velebitom s pustými ostrovmi pripomínajúcimi povrch Mesiaca. Celkom dobre by sa tam točil film o pristáti prvých ľudí na jeho povrchu. Tento pohľad ma fascinoval natoľko že som si povedal že sa tu musím ešte vrátiť s poriadnym vybavením. Lebo SONY HX400V síce fotil ako divý, ale vôbec nehlási ako všetky iné slušné staré poctivé digitálne foťáky a prešlo ich mojími rukami hodne, že v prístroji nie je karta a nie je na čo zapisovať dáta. Tak že som prišiel o pol dňa fotenia tých najúžasnejších záberov v tom najlepšom svetle. Skoro ma v tej pekelnej horúčave zložilo. Občas sa stane že človek zabudne vložiť do stroja kartu ktorú predtým použije v inom foťáku. A tak som si dal záležať na kompozíciách a ľudia tak obetavo pózovali a liezli po bralách a všetko to veľké úsilie vyšlo úplne nazmar. Všetká tá obrovská radosť a vytŕženie fotografa pri tvorbe a lovení záberov sa odrazu premenila na hrôzu z nenahraditeľnej straty. Tragédia ktorú pochopí len fotograf, ktorý vie čo je to prísť o jedinečné umelecké zábery. Zbytok deň som preklínal firmu SONY a  zapovedal som sa že si už od nich žiadny stroj v živote nekúpim. To už nešlo zopakovať pri najlepšej vôli všetci už boli dolu v Karlobagu pri mori. Hore som ostal sám a Tomáš s Martinom boli v týchto indiánských horách 3 kiláky odomňa.....
PS: Nadreli sme sa poriadne ale spokojní nie sme. Úspech zatiaľ ešte neprišiel. Len ťažko sa k nemu plazíme a predierame. Rozpracovanosť je ale solídna aj keď nás do akcií chodí málo.A nemožno sa ani čudovať koho by bavilo chodiť stále do toho istého pustého lomu. Ale sme pod tlakom urobiť za obmedzený čas do rozhodnutia o trasovaní diaľnice na úseku Turany - Hubová čo najlepší výsledok. V tomto období nám pomôže každá iniciatíva a pomoc od jaskyniarov zo spriatelených skupín. 7 februára 2016 nám napríklad boli na lokalite pomôcť jaskyniari zo ZO 6-20 Moravský kras Libor Budík, Daniel Kucín a ZO 6-08 Dagmar Andrea Pěkná a David Maixner. Aj touto cestou Ďakujeme Odkazy na fotografické súhrny za rok 2015 - http://aragonit9.blogspot.sk/2016/02/vyber-fotografi-za-rok-2015-sobota-bola.html 
7 januárových akcií na jazere:  http://aragonit9.blogspot.sk/2016/01/pomocna-sprava-o-cinnosti-jaskyniarskej.html 


            Mohutná ponorná jaskyňa Juranska pečina. Portál je široký okolo 30 metrov....
             V roku 2015 sme boli v zahraničí dosť aktívni práve vďaka členom Hippocampusu, ktorí s nami 2x vyrazili svojim
             tranzitom  dolu na juh do Istrijského krasu....
           Stredobodom našej pozornosti  bol na naše pomery skutočne monumentálny portál Juranskej pečiny....
              Chorváti majú v krajine veľké prírodné bohatstvo.... Plitvice sú neprekonateľné.....
             Dno Juránskej pečiny je veľké ako fotbalové ihrisko.....
             Nádherné zelené  zákutia.
             Vergotinská....
              Tie západy slnka....
             Tu  odteká voda a meandruje pod stropom, možno najlepšie možné miesto k pokusu o prieskum.....
             Štvrtá  piatková akcia v Juranskej Martin nesie dolu do výkopu dosky, aby sa po nich lepšie šmýkala prepravka
             Škoda poruchy na motore bol by som pofotil pobrežie od mora, ale nemal som to šťastie....
             Hlboko do ticha ....  "Jdu dolu, jdu hloub a jdu sám..."
              Vieme si teda predstaviť čo v tom podzemí je hlavne čo sme videli okolo Plitvíc samí hlboký závrt. Pôjde o megakras....
              Jeden zo silných zážitkov padajúca voda.......
.             Peťo čistí lopatu a Martin zatiaľ v rukaviciach vyhadzuje čo naštichoval.....
            Juranska pečina patrila k tým dominantným zážitkom.....
.           Chýbajú mi ľudia k pózovaniu. Naši sú niekde 2 km vpredu za zákrutov jazera. Na lode bola veľká rada  a tak
            šli okolo jazera radšej pešo. Komunikujeme cez vysielačku. Keby hneď boli šli somnou okolo jazera pešo nemuseli
            tak dlho čakať ani na autobusy, ktoré tu rozvážajú turistov od jedného konca jazier po druhý..... a tak putujem po
            jazerách s foťákom sám
             Ťahanie nákladov to bol môj údel. Nebolo to ľahké hlavne keď sa ťahalo bez použitia dosiek, doslovne drina.....
            Voda voda všade samá voda.....
             Naplavená ílovitá plocha na súčastnom dne  jaskyne
            Sedimentácia ílovitých vrstiev je na stenách výkopu pekne viditeľná..... Škoda že je nás na tú prácu tak málo.
             So Silviom sa poznáme už takmer 20 rokov. Prebrali sme priority prieskumu v okolí Jama Baredine. V októbri
             dovezieme inšpekčnú kameru a prezrieme na dne Jamy Baredine poruchu v ktorej sme pred dvoma rokmi pracovali.
             Budeme pokračovať v krátkych pracovných výpadoch do Baredine 2,  Jednu riadnu akciu venujeme Vergotinskej
             pečine a dve tvrdé akcie v Juranskej. Budeme mať zo sebou výhradne jaskyniarsky mančaft s kapitánskym
             režimom. Žiadna demokracia dovolenkárov..... hoci na pobreží si pravidelne oddýchneme.
            Postranné dutiny medzi ílom a zvažujúcim sa stropom....
             Voda je tu proste úchvatná.....
              Mordung na čelbe...... Takto sme kedysi v roku 1980 pred 35 rokmi začínali v Kukurišovej jaskyni v Malej Fatre...:-)
             Dolný tok Plivického kaňonu. Vyhlidka ktorú sme našli len vďaka mojej tvrdohlavosti  Prvý dvojitý vodopád v dohľade
             som opticky priblížil 50x
             Prvá výprava do tejto veľkej jaskyne....
            50 násobné optické priblíženie... Stabilizátor to ustál v pohode SONY HX400V to zvládol obstojne.
              Na člebe nebolo možné pracovať poľnou lopatkou ale len kelňou tak úporne sa íl lepí na všetko čo s ním príde do styku...
             Na vodnej hladine popri brehoch sa dá naozaj doslova experimentovať s vodnou hladinou.....
             V portále sa zrážal teplý vzduch zo studeným a vznikala nad  našimi hlavami para ....
             Tufová bariéra....
             Dovolenka v blate vlhku a poriadnom chlade... dosky nám  veľmi pomohli pri ťahaní prepraviek
            Ďalšia jazerná hrádza vysoká desiatku metrov.....
            Ťahačka prepraviek dá pekne zabrať - mokrý lepkavý íl je poriadne ťažký
              Jelenie parožie
             Husté lepkavé ťažké cesto......

            Drevený pazúr......
             Oddych pred sondou.....
             Toto miesto sme navštívili už druhý krát.....
             Martin v Istrijskej džungly.....
              Sedem hlinených mužíkov a zvláštna atmosféra v jaskyni Juranska pečina.....
             Ešte dva tri pracovné dni a mohli by sme sa predrať za ílovú zátku. Vzadu stena padá prudko nadol. Je tam suchší
             il a dalo by sa postupovať ržchlejšie
              Zábery ktoré som vyhrabal až pri spracovávaní Správy o činnoati....
             Plitvická džungľa......
          Vyrazili sme do Chorvátska tento rok už po tretí krát. Tentokrát na dvoch autách celkom 7 ľudí...
             Našim hlavným cieľom bola rozrobená práca v Juranskej pecine..... S Martinom sme mali po 8 akcií, Tomáš
             absolvoval 2 a Maja 3. z toho 4 ťažšie celodenné akcie sme odpracovali práve v Juránskej pecine.
             Vo výkope pod stropom  sme vyťažili chodbu dlhú takmer 8 metrov......
             Po prvej akcii v jaskyni.....
            Vo veľkej duši je všetko veľké.....Pascal
            Prvú a poslednú 4 akciu sme boli v tejto zostave.  Druhú a tretiu akciu namiesto Tomáša, ktorého bolel chrbát
            doplnila Maja.....
             Jama baredine 2 skrýva veľký potenciál a tak sme aj tu začali pracivať aj keď zatiaľ len vo dvojici
             Nič len nádhera.... na Plitviciach....
             Čelba na druhej akcii v Juránskej pecine...... experimentujem so svetlo, v týchto blativých výkopoch to moc nejde.
             Škoda že sme nemohli do tej jaskyne na Čiernej hore čo nám sľúbil Braňo to by bola iná práca iné dokumentovanie
             Ale tento sen sa mi nesplnil.
            Nad korunnou čakrou.... Sárka a západ slnka v Karlobagu... ...
             Prírodné tufové hrádze. V najvrchnejšej sme na predchádzajúcej akcii našli i jaskyne obývané netopiermi....
            Západy slnka sú vždy príležitosťou ku kompozícii..... Zistil som že aj od Jamy Baredine sa dajú robiť zaujímavé zábery
            západov slnka.....
            Zborený chrám v Karlobagu....
           V slnečnom Karlobagu sme stretli potápača Zlatka Možaniča, ktorý nás prenocoval v perfektne vybavenej kuči.
           Získali sme v ňom priateľa s veľkým srdcom.....
             V Karlobagu sa nám mimoridne páčilo, hlavne pre tú krásnu vodu vyvierajúcu do mora z Velebitu a tiež pre blízkosť
             tohoto vápencového horstva.....
             Malé ospalé prímorské mestečko.....
             Západ slnka v prístave v Poreči....
             V horách Apačov......
             Nový foťák kreslí nádherne.....
            Nad šachtou Baredine 2
             Podarili sa dva západy slnka..... Na protisvetlo to chce inú mašinku už je na ceste len treba vydržať...
            Na hraniciach temnoty......RX100Mark3 zvláda šero veľmi dobre som spokojný naozaj nadmieru.....
            Nafotil som 3 16-gigové karty a tak potrvá kým vyberiem a spracujem najlepšie obrázky.....
             Dekoračný....
            K jaskyniam sme sa dostali nakrátko buď ráno, alebo podvečer...... v našom rekreačnom pláne zahrnuté moc neboli....
              Jama Baredine 2 - Istria. V utorok večer sme opäť vyrazili na Istriu v dvoch osobných autách.na predĺžený víkend...
            Škoda len že máme vždy  tak málo času na túto divočinu.....
                Foto z ílovitého koláča dna  Baredine 2.... Jaskyňa pod nami musí byť hodne fotogenická...
            Po stopách Olda Četrhenda.......
             Vo Vergotine tento rok ešte zabojujeme nie sme tu posledný krát....
             Expedičné vozidlo potápačov z Hippocampusu Martin jazdilo bez porúch.... naložili sme doň čo s,e potrebovali
             s nákladným priestorom nebol problém.
            Robili sme štúdie v tej našej jedinej sienke na Istrii....
            Naša malá výprava....
             Skvostný tunel.....
             Vergotinská jaskyňa je veľmi  fotogenická.... treba sa tu pokúsiť postúpiť do nových priestorov.....
             Istrijskou bušou...
            Trochu sme to prepálili, ale foťáčik Sony RX100 M3 fotí slušne aj na automatickom režime a na vysoké ISO
             Dva brouci  na Velebite.....
             Veľký stalagnát. Jaskyne tu existujú a budú nádherné niečo o čom sa nám môže doma v Malej Fatre iba snívať
              Pred akciou vo Vergotinách.....
             V nasledujúcich dňoch leta tu mienime aktívnejšie pôsobiť.... Chystám sa na Istriu opäť o týždeň a potom do tretice
             ešte raz....
            Zaujímavé je to aj takto.....
            Dnes sa mne poserovi podarilo preplávať jazero tam a späť a tak takáto vrcholová fotka s borkyňov v tomto
            studenom obore s Katkou....:-) No ešte potrvá kým jazero preplávam v studenej vode celkom autonómne
            s chladnou hlavou  a kľudnou mysľou.
              Práce na prerážke k odporovej anomálii pod Ľudmilou...
.            Májová návšteva jaksyniarov z Moravského krasu v Ľudmile.....
            V sonde pod udavačkou už ide o ďalšiu jaskyňu v lome už DEVIATU v poradí. Všetky jaskyne v lome objavili
            jaskyniari z Aragonitu....
            Jazero a zeleň nad ním nás motivujú....
            Horizontálny smer prác v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním.....

            Takú vodu len tak neuvidáš.....
            Radi by sme sa venovali aj iným lokalitám v Malej Fatre ale sme pod tlakom.
           V jazere pôsobia vodní nindžovia....
           Čistenie šlo veľmi rýchlo...... K anomálii nám tu chýbajú ešte 2 metre. Je nutné ju už overiť keďže sa tu investovalo
           už toľko práce. Potrebujeme vedieť čo to tu ERT meranie zaznamenalo. 100 000 ohm m je celkom výrazná hodnota.
           Keď sme merali nad Udavačkou a Ľudmilou dosiahli sme nad týmito jaskyňami odpor 85 000 ohm m. Preto
           potrebujeme nutne vedieť čo je pod nami..... Ak sú to priestory mohli by súvisieť s Hýllovou trhlinou......
            Loďička.....
            Prácuje sa tu sporadicky....
            Posledné prázdninové dni boli prenádherné.....
             V sobotu sme sa pustili do likvidácie spadnutého bloku pred brizolitovou jaskyňou...
             Lokalita pod Hýllovou trhlinou je veľmi zaujímavá.... ERT tam zaznamenalo dve veľmi výrazné animálie.
             Overovanie jednej z nich sme ešte nedokončili tak to chceme túto jeseň definitívne rozlúsknuť. V mieste previsu
             sa priestor s prievanom točil do pravého uhla smerom na juhozápad šikmo do masívu. Kanál bol zavalený odstrelom
             aj tu sme našli zbytky neodpálenej trhaviny. Priestor pokračujúci smerom nadol je zavalený. Zával by sa ale dal
             prekonať. Predpokladám že tieto priesory klesajúce šikmo nadol majú spojitosť s nameranou odporovou
             anomáliou len pár desiatok metrov západne..
            Konečne hotovo.........
            Posledné prázdninové dni využila aj Alžbetka s kámoškou Luckou a prišli s nami vo štvrtok na jazero....
            Práce pred Brizolitovou jaskyňou v jeseni 2015 Jaskyňa pod portálom pokračuje ďalej ale je zavalená odstrelom
            Pláž....
             Motuvujúci je v tejto práci intenzívny chladný prievan ktorý vanie z Beizolitovej jaskyne....
            K jazeru sa prichádzali slniť rekreanti.....
            Ešte že sú tu tí potápači..
              Aj tu by sa dalo systematicky pracovať, ale dôležitejšie je to pre nás pod Ľudmilou
            Tu to bude pokračovať nadol, len bude treba odstrániť zrútené bloky......
             Koncom leta som mal 20+20+19 a bol som v celkom skvelej kondícii...
              Dračí pzúr.....
            Naša dilema  v stene pod Ľudmilou......
             Smerom dopredu sme si nastúpali 1,5 m nad dno chodby....
             Mesranie....
            Naťiahnutie polygónu smerom ku dnu sondy.....
             Protisvetlo v Kraľovianskom meandry....
             Klasický fotografický polygón  Ľudmila. Kde v Malej Fatre by sa dalo takto fotiť a experimentovať?
            S Flajsom sme fotili jaskyňou trochu viac.....
          Ja sa ešte hrejem na základni a spamätávam sa zo studenej vody:-) S baby sú už hore nad jazerom....
             Tvrdo vybojovaná akcia pri Plitviciach.... Väčšina chcela akciu pre neskorý čas vypustiť.... zároveň zisťujeme že Marcel
             zabudol naložiť náš jaskyniarsky pracovný vercajg, ktorý sme tu potrebovali.
               V sobotu bolo v lome Kraľovany II na akcii celkom 14 jaskyniarov. Jožo Ridzoň s bráchom bol už hore v teréne.....
               a Maja fotila.... tak že pekne veľká akcia....
            Záber z piatkovej akcie v jaskyni..... Tomáš Flajs z Národného parku Malá Fatra robil zber kosterných pozostatkou
            drobných cicavcov.
            Jazero miesto sily a energie......

Diaľnica Košice – Bratislava do štyroch rokov nebude, brzdia ju aj jaskyne

Najskorší možný termín, keď možno rátať so súvislou diaľnicou od Bratislavy do Košíc, je zrejme rok 2020. Postaviť treba napríklad problematickú cestu cez Fatru.

Jaskyňu Ľudmila môže ohroziť diaľnica. Foto – Aragonit
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára