pondelok 17. marca 2014

Vyjadrenie výboru JS ARAGONIT k návrhu dohody
Vyjadrenie výboru JS ARAGONIT k návrhu dohody o speleologickom pôsobení, ktorý sme dostali 20. 2. 2014 e-mailovou poštou z KÚ ŽP v Žiline
Pripomienky k jednotlivým bodom navrhovanej dohody sú zvýraznené do navrhnutej zmluvy tučným písmom
Dohoda o speleologickom pôsobení


Zmluvné strany:

1-OS ORAVA
Predseda –Mikula Vladislav, Pelhřimovská 1191/5,026 01 Dolný Kubín

2-JS ARAGONIT
Predseda- Eduard Piovarči, Osiková 2, 010 07 Žilina

V súlade s pojednávaním konanom v Liptovskom Mikuláši dňa 21.1.2014, zvolaného vo
Veci žiadosti JS ARAGONIT o predĺženie výnimky na vykonávanie speleologického
Prieskumu v prírodnej pamiatke Kraľoviansky  meander časť Kraľovany Rieka lom č.II, v
zmysle zákona č.543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany OS ORAVA a JS ARAGONIT uzatvárajú túto dohodu o pôsobení na tejto
Lokalite po dobu platnosti výnimky. Jedná sa o lokalitu so stupňom ochrany III, ktorá patrí
pod správu CHKO Horná Orava. Táto dohoda o pôsobení JS ARAGONIT sa nevzťahuje na
územie mimo lokalitu Kraľovany Rieka lom č. II.

Členovia JS ARAGONIT sa zaväzujú:

-dodržiavať ustanovenia rozhodnutia KÚ ŽP v Žiline a podmienky udelenia súhlasu
a výnimiek v ňom uvedených,

          Sme viazaní zákonom a nemáme dôvod a zdá sa nám zbytočné zaväzovať sa v tejto veci OS Orava. Zodpovedáme sa za svoju činnosť SSS, SSJ, KÚ ŽP v Žiline. NP, Malá Fatra, CHKO Horná Orava. Územie na ktorom pracujeme nepatrí v konečnom dôsledku nikomu z nás aby sme sa kvôli tomu nadraďovali jeden nad druhého a prisvojovali si právo arbitra, to prenechajme na to určeným nadriadeným orgánom.

-na vyžiadanie OS ORAVA musia poskytnúť podklady pre správu o výsledkoch prieskumu
a výskumu,

       Nesúhlasíme, aby OS Orava výsledky našej práce a výskumu uvádzala vo svojich správach o činnosti, a preto tento bod vynechávame. . Všetky naše správy poskytujeme NP Malá Fatra, CHKO Horná Orava, SSS i SSJ tam ich je možné vyžiadať a budú publikované a verejne dostupné aj na našich internetových stránkach Ale ako prejav dobrej vôle sme ochotní  na dobrovoľnej báze poskytnúť OS Orava isté potrebné informácie súvisiace s ich prieskumom, ak oni budú ochotní spraviť recipročne to isté.

-svojimi aktivitami nezasahovať do speleologických aktivít OS ORAVA,

       Ako chce OS Orava žiadať, aby sme svojimi aktivitami nezasahovali do ich speleologických aktivít, keď my o ich aktivitách nič nevieme. Preto bod 3 upravujeme v nasledujúcom znení:
- na lokalite budeme vzájomne rešpektovať práva priority


- rešpektovať činnosť strážnej služby, ktorá bude vykonávaná členmi OS ORAVA na celej
lokalite Kraľoviansky meander,

       Strážna služba Aragonitu bude strážiť len vchody a uzávery jaskýň ktoré objavila a vybudovala vyhradzujeme si v tomto smere právo objaviteľa chrániť a strážiť a byť zodpovední za ochranu toho čo sme objavili. (Strážna služba Aragonitu si vyhradzuje právo aj v prípade uzatvorenia zmluvy o strážnej službe so SSJ strážiť vchody a uzávery jaskýň ktoré na  lokalite objavila a vybudovala Treba si uvedomiť že keby sme neobjavili Ľudmilu a ostatné jaskyne v lome Kraľovany II. nebolo by tam dnes čo strážiť)


-ohlásiť vopred aktivity JS ARAGONIT v danej oblasti predsedovi OS ORAVA
/ telefonicky, resp. e-mailom/,

       V tomto bode znenie upravujeme v zmysle obojstrannej ústretovosti nasledovne: vzájomne sa informovať o svojich plánovaných akciách na lokalite formou ktorá bude  najlepšie vyhovovať každej strane (telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom odkazov na webových stránkach) Zriadili sme už v tomto zmysle odkazovú schránku pre OS Orava na našom blogu – začne fungovať hneď po podpísaní dohody o speleologickej činnosti na lokalite:  http://aragonit9.blogspot.sk/2014/03/blog-post.html

-po ukončení výnimky odovzdá JS ARAGONIT túto lokalitu OS ORAVA.

       Táto požiadavka porušuje naše práva priority na lokalite preto ju nemôžeme akceptovať


Členovia OS ORAVA sa zaväzujú:

-svojimi aktivitami nezasahovať do speleologických aktivít a záujmov JS ARAGONIT
vykonávaných na vyššie uvedenej lokalite počas platnosti výnimky

       Toto je vyjadrené v bode o vzájomnom rešpektovaní práva priority na lokalite


V Dolnom Kubíne 31.1.2014

       Túto zmluvu sme obdržali e-mailovou poštou z KÚ ŽP až 20. 2. 2014 teda 29 dní po jednaní v Liptovskom Mikuláši


Predseda JS ARAGONIT                      Predseda OS ORAVA
Piovarči Eduard                                     Mikula Vladislav


za Slovenskú speleologickú spoločnosť

       Žiadame vyjadrenie do 10 dní od doručenia návrhu dohody o speleologickom prieskume.

       Našu činnosť vykonávame v prospech spoločnosti a bez nároku na odmenu, územie sme svojou prácou zhodnotili,  preto vôbec nechápeme v čom je problém, a prečo sa to nerieši obdobne, podľa zákona, ako v predchádzajúcich konaniach, a prečo sa vyžaduje za každú cenu dohoda so subjektom OS Orava
       Na základe hore uvedeného sme zmluvu prepracovali v zmysle vzájomného rešpektovania sa a predkladáme ju OS Orava.


V Žiline 7.3. 2014

Eduard Piovarči                                   Martin Hulla                        Tomáš Hulla
Predseda JS Aragonit                          tajomník JS Aragonit           člen výboru JS Aragonit
a spoluobjaviteľ jaskyne Ľudmila

Marián Hýll                                         Peter Kozoň                         Peter Janoušek
Člen JS Aragonit                                 člen JS Aragonit                  člen JS Aragonit
a objaviteľ jaskyne Ľudmila              

Marián Piovarči
člen JS Aragonit
a spoluobjaviteľ jaskyne Ľudmila Náš návrh zmluvy:


Dohoda o speleologickom pôsobení


Zmluvné strany:

1-OS ORAVA
Predseda –Mikula Vladislav, Pelhřimovská 1191/5,026 01 Dolný Kubín

2-JS ARAGONIT
Predseda- Piovarči Eduard, Osiková 2, 010 07 Žilina

V súlade s pojednávaním konanom v Liptovskom Mikuláši dňa 21.1.2014, zvolaného vo
Veci žiadosti JS ARAGONIT o predĺženie výnimky na vykonávanie speleologického
Prieskumu v prírodnej pamiatke Kraľoviansky  meander časť Kraľovany Rieka lom č.II, v
zmysle zákona č.543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany OS ORAVA a JS ARAGONIT uzatvárajú túto dohodu o pôsobení na tejto
Lokalite po dobu platnosti výnimky. Jedná sa o lokalitu so stupňom ochrany III, ktorá patrí
pod správu CHKO Horná Orava. Táto dohoda o pôsobení JS ARAGONIT sa nevzťahuje na
územie mimo lokalitu Kraľovany Rieka lom č. II.

Členovia JS ARAGONIT a OS ORAVA sa vzájomne zaväzujú:

1. Obe strany si na dobrovoľnej báze v prípade potreby prieskumu  navzájom recipročne vymenia pre prieskum potrebné nevyhnutné informácie  Poskytovanie informácíí by nemalo byť jednostranné.

2. Na lokalite vzájomne rešpektovať práva priority.

3. Obojstranné rešpektovať činnosť strážnej služby.  (Strážna služba Aragonitu si vyhradzuje právo aj v prípade uzatvorenia zmluvy o strážnej službe so SSJ strážiť vchody a uzávery jaskýň ktoré na  lokalite objavila.)

4. Vzájomne sa informovať o svojich plánovaných akciách na lokalite formou ktorá bude  najlepšie vyhovovať každej strane (telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom odkazov na webových stránkach.)

5. Vzájomne uskutočniť na lokalite v najbližšie dva roky dve spoločné akcie, kde jednu zorganizuje JS Arsgonit a jednu OS Orava.

V Žiline 7.3.2014   Predseda JS ARAGONIT                                                      Predseda OS ORAVA
   Piovarči Eduard                                                                     Mikula Vladislav   za Slovenskú speleologickú spoločnosť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára