streda 18. februára 2015      SPRÁVA 
       o činnosti Jaskyniarskej skupiny Aragonit v roku 2014

         Malá Klenotnica - Jaskyňa Ľudmila a Vlado Tomka potápač i jaskyniar 13. júla  2014 pomáhal rozšíriť tesnú užinu v Kamennom zveráku pred Malou klenotnicou


SPRÁVA O ČINNOSTI JASKYNIARSKEJ SKUPINY 
ARAGONIT V ROKU 2014


       Jaskyniarska skupina Aragonit zorganizovala aj napriek problémom s predĺžením výnimky v prvých 4 mesiacoch roku 2014 celkom  66 celodenných pracovných a prieskumných akcií v teréne, z ktorých bolo vyhotovených  65 technických denníkov. Objavili sme celkom  74 m nových jaskynných priestorov.a zamerali 96, 39 m priestorov. (Z toho 40 m sme objavili a zamerali v zahraničí). Gro práce sme sústredili najmä do prieskumu oblasti lomu Kraľovany II a Prírodnej pamiatky  Kraľoviansky meander, kde sme zorganizovali 54, teda väčšinu našich pracovných akcií.
      V začiatku roka sa naša činnosť sústredila na výkopové práce v sonde Srdiečko, ktorú sme začali kopať na základe predchádzajúceho geofyzikálneho prieskumu  prevedeného na najnižšej a najrozsiahlejšej lomovej plošine (vo výške 458 m n.m) v juhovýchodnej časti lomu. Merania previedli pracovníci Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity. Už po niekoľkých akciách sa jaskyniarom M. Hullovi, M. Hýllovi a následne P. Kozoňovi a autorovi tejto správy podarilo na akcii 30.marca 2014 preliezť do väčšieho priestoru v hĺbke 7 m pod povrchom, ktorý zobrazilo už meranie ERT na grafe rezu plošinou výraznou odporovou anomáliou v hodnote 10 000 ohmm zhodnou s veľkosťou objaveného krasového priestoru.  
      Prenikli sme do priestorov, ktoré vznikli koróziou vo freatickej zóne pomaly tečúcich vôd, prenikajúcich do masívu z vyššie položeného Suchého potoka. Jaskyňa je preto bez krasovej výzdoby, a je značne poškodená a narušená predchádzajúcou ťažbou. Z toho dôvodu je jej pokračovanie zavalené relatívne čerstvo napadanými blokmi a pomerne suchým brizolitovým sedimentovým nánosom..
       Jaskyňa, ktorú sme objavili dostala názov Jazerná jaskyňa. Tá je zatiaľ po zameraní 19. 7. 2014, (M. Hulla, E. Piovarči) 18,57 m dlhá a 7 m hlboká. Pri snahách odstrániť a vyťažiť nasutený kužeľ z dna jaskyne sme 4x po sebe narazili na starú neexplodovanú trhavinu . Privolaný policajný pyrotechnik postupne zo sutín vytiahol spolu 10 kg starej priemyselnej trhaviny danobit.
        Prieskum v jaskyni sa napokon zastavil len dočasne, pretože sa naše úsilie  sústredilo  na práce súvisiace práve s podobne úspešnými novými ERT meraniami na lokalite. Objav tejto jaskyne je pekným príkladom toho, že speleologický prieskum podporený geofyzikálnym odporovým meraním (ERT – elektrická odporová tomografia) je oveľa efektívnejší a možno ním dosahovať zaujímavé a cielenejšie výsledky.
        Prieskumu a prácam v jaskyni sme venovali v roku 2014 celkom 20 akcií. V jaskyni sme v letných mesiacoch zaznamenali a fotograficky zdokumentovali výskyt jedného exemplára podkovára malého. Náš prieskum bol ohrozovaný aj trhacími prácami v lome, ktoré sa uskutočňovali vzdušnou čiarou len 40 m od jaskyne. Na stenách jaskyne sa objavovali nové praskliny a zo stropov a stien vypadávali kusy horniny. Do vstupnej priepastky nám sústavne niekto zhadzoval veľké skalné bloky pracne dokotúľané aj zo vzdialenejšieho okolia. Súčasne je vstup do Jazernej jaskyne z tohto dôvodu zatarasený veľkým zaklíneným blokom.
       20. až 22. júna sme na lokalite zorganizovali jaskyniarsky pracovný zraz, ktorého sa zúčastnilo 14 členov JS Aragonit, 7 členov z OS Veľká Fatra, 12 členov KŠP Hippocampus Martin a ďalších fandov v celkovom počte vyše 40 účastníkov, priaznivcov i hostí. Okrem takmer nonstop pracovného nasadenia v Jazernej jaskyni, ktorá sa nachádzala priamo v areáli táboriska, kde napokon došlo k ďalšiemu nálezu trhavín, ku ktorému bol privolaný policajný pyrotechnik, sa prevádzal i dôležitý geofyzikálny prieskum ERT metódou v oblasti západného portálu plánovaného dialničného tunela Malá Fatra v úseku D1 Turany - Hubová. Meranie prevádzali naši priatelia z Ostravskej univerzity geomorfológovia a speleológovia doktorand Ondrej Turský,  RNDr. Jan Lenart a bakalár Martin Studený. Meranie na profile Rieka 1. narazilo na najvýraznejšiu anomáliu nameranú v lome vôbec s odporovými hodnotami na úrovni 200 000 ohm m, čo by mohlo zodpovedať podľa skúseností z Krymu i rigídnemu dolomitu. Anomália sa však nachádza  na juhozápadnom úbočí lomu v hĺbke 10 m pod prístupovou cestou do jeho juhovýchodnej časti, teda priamo v úpätí svahu Je široká 8 metrov a vysoká 9 metrov a je najväčšia aj plošne. Leží vo výške cca 450 m n.m. Rigídny dolomit by sme skôr mohli čakať hlbšie a bližšie k jadru horniny ako na jeho okraji v tesnej blízkosti zvetraného povrchu. Preto možno uvažovať aj o tom, že anomália by mohla byť aj väčším podzemným priestorom, ktorý na úpätí svahu vyúsťuje k povrchu a vstup doňho je dnes pochovaný pod niekoľkometrovým nánosom sedimentu.
        Potvrdzuje to aj meranie ktoré paralelne v rovnakom smere prevádzal geologický prieskum zo Žiliny rovnakou ERT metódou vo svahu pod cestou len niekoľko metrov južnejšie od nášho rezu. Na tomto mieste namerali rovnako odporovú anomáliu v rovnakej úrovni a výške v rozsahu síce len cca 9 000 ohmm čo svedčí o tom že anomália zrejme smerujúc k úpätiu svahu a teda k povrchu mení a zmenšuje svoj profil čomu zodpovedá aj nižší odpor a teda nemuselo by ísť o superkompakt.. Toto sme však zistili až po kontrolnom dni v lome Kraľovany II. začiatkom decembra, keď už bola naša správa o prieskume pre NDS-ku hotová. Túto anomáliu treba overiť vŕtaním, alebo výkopovými prácami, čo však v roku 2014 už nebolo v našich silách ani v našich technických a finančných možnostiach.
      V priebehu roku sme získali reprodukciu dobovej fotografie zo začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia od miestnej obyvateľky Rieky pani Hnilicovej. Fotografia zobrazuje odstrel  zrejme starej el. rozvodne utopenej v priehlbni pod štátnou cestou práve pod úbočím s anomáliou.. Fotografia vzácne dokladá ako vypadali severozápadné svahy kóty Malá Fatra (niekdajšieho Sokola), pod ktorými sa nachádzali ešte neporušené holé zatrávnené svahy v ktorých sa skrývali jaskyne ktoré už dnes neexistujú. A častiam jaskýň ktoré sa zachovali i dnes hrozí obdobný scenár.
       Ku kultúrnemu a športovému programu na pracovnom zraze patrila aj návšteva jaskyne Ľudmila, jazdy motorovými člnmi na hladine jazera, večerný program pri táborovom ohni, premietanie diafónov a filmov z činnosti JS Aragonit a ŠKP Hippocampus Martin v zahraničí, priamo v poľných podmienkách za podpory elektrocentrály OS Veľká Fatra a projektora na premietanie priamo z počítača od Hippocampusu. Samozrejme k podujatiu patril aj veľký kotol gulášu, niekoľko prepraviek piva, kvalitného pitia a niekoľko plechov zákuskov sponzorovaných vedením OS Veľká Fatra a JS Aragonit.
      26. júla až 8. augusta  uskutočnili členovia JS Aragonit ďalšiu štúdijnú zahraničnú cestu do oblasti Julských Álp a do krasu Istrie. V Alpách boli našim cieľom dolomitové kopce Mojstrovka s priepsťou na klasickej výstupovej trase, vrchol Prisojníka a jeho Veľké skalné okno, dolina Zadnjica a prieskum prístupovej trasy k výstupu na Triglav, vodopád Boka jeho krasový výver a Malý výver Boky s jaskyňou i Veľké korytá pri Campe Soča  vhodné najmä k otužovaniu a skokom do hlbokej ľadovej vody.
       Na Istrii sme navštívili spolu s Maďarskými jaskyniarmi najdlhšiu jaskyňu vo flyši v oblasti Pazinu 1200 metrov dlhú a impozantnú  Pieskovicu. Predovšetkým sme sa však venovali ďalšiemu prieskumu jaskyne Vergotinská pečina vzdialenej len 3 km od jamarskeho domu pri sprístupnenej Jame Baredine, konkrétne kopáčskym prácam na hlavnom ťahu 43 m dlhej tunelovitej chodby modelovanej tlakovou eróziou paleo vôd. Hneď na druhej akcii 1. augusta sa podarilo Tomášovi a Martinovi Hullovcom prekopať do nového priestoru pekne zdobenej členitej Slovenskej siene s viacerými prítokovými vetvami a s výraznými stopami obývania jazvecami. 2. augusta boli objavené priestory zamerané tímom E. Piovarči M. Piovarčiová, A. Piovarčiová. S. Legovič čím jaskyňa dosiahla  novú dĺžku 83, 56 m.
       V nasledujúcich akciách sme sa prekopali k druhému vchodu do jaskyne, ktorý používali jazvece a ktorým bude možné ľahšie na povrch transportovať sedimenty a pokračovať v ďalšom nádejnom prieskume. Zahraničnej akcie sa zúčastnili bratia Tomáš a Martin Hullovci. Maria Piovarčiová, Eduard  Piovarči, Alžbetka. Piovarčiova, Sárka Puškášová, Magdaléna Puškášová a Palo Kubáň.
        V prieskume sme pokračovali na krátkej septembrovej zahraničnej akcii ktorá sa uskutočnila 4. až 12.septembera. K ďalším očakávaným postupom aj napriek veľkej snahe zatiaľ nedošlo. Spriechodnili sme len  kanál pre ťaženie  sedimentu z jaskyne. Akcie sa zúčastnili Tomáš a Martin Hullovci, Eduard Piovarči, Magdaléna Puškášová,  Martin Macák, Miroslava  Jakubčíková a Martin Bielik.

        V jaskyni Ľudmila sme uskutočnili 8 akcií, z toho tri meračské. Merali sa ťažko dostupné časti jaskyne za úžinou Kamenný zverák v Malej klenotnici. Rozširovala sa najmä úžina, aby boli priestory dostupnejšie. Zamerané časti jaskyne Ľudmila dosiahli dĺžku 227, 67 m. Jaskyňu navštívil v rámci prípravy podkladov k odbornému stanovisku k plánovanej trase diaľničného tunela Malá Fatra pracovník SSJ Paľo Herich, ktorý v nej objavil vzácnu formu kryogénneho kalcitu.
       Jaskyňu za účelom biologického a biochemického výskumu navštívil 19. júla aj Braňo Šmída zo speleoklubu UK Bratislava
       18 novembra reportéri Jana Čavojská a Vladimír Kampf autori dokumentárneho filmu Danube Story natáčali v jaskyni dokumentárne zábery o prieskume jaskyne pre svoj nový film Príbeh o Váhu.
        Koncom roka 2014 sa niekto pokúsil poškodiť zámok na uzávere jaskyne Ľudmila, čo sa aj podarilo a zámok sme museli vymeniť.
       19. júna Piovarči, Húlla zamerali Hýllovu trhlinu (dĺžka 9 m prevýšenie -3 m) a 25. novembra spolu s Majom Grossmanom zamerali jaskyňu Zelenú nádej (dĺžka 12,37 m prevýšenie – 3 m)
       V jesenných mesiacoch, október a november sme prevádzali speleologický prieskum pre primerané posúdenie vplyvu zámeru dialnice D1 Turany – Hubová na sústavu Natura 2000. Prieskum sme prevádzali na objednávku NDS . Prieskum vyplynul z nášho pripomienkovania zmeny navrhovanej činnosti vo veci  diaľničného úseku D1 Turany – Hubová, ktoré sme v zmysle zákona odoslali na MŽP SR. a následne sme dostali pozvánku na rokovanie na MŽP SR v Bratislave, ktoré sa konalo 7. 10. 2014, kde sme prezentovali výskyt krasových javov a jaskýň v lome Kraľovany II a v PP Kraľoviansky meander.
       Keďže sme boli na rokovaní za speleológov pôsobiacich na lokalite jediní, poverili nás do konca novembra previesť prieskum časti masívu, kde sa plánuje raziť diaľničný tunel a následne spracovať Správu o prieskume navrhovateľovi t.j. NDS, čo bolo napokon aj vykonalé a 38 stranovú  Správu o speleologickom prieskume jaskynných priestorov v trase diaľnice v Kraľovianskom meandry a v lome Kraľovany II, sme odovzdali NDS po pripomienkovaní 15. decembra 2014
        V priebehu mesiacov október a november bolo preto na lokalite uskutočnených v spolupráci s členmi Hippocampusu Martin, OS Veľká Fatra, OS Ružomberok a Ornitologickej spoločnosti SOS Bird Life Slovensko celkom  18 celodenných pracovných akcií počas ktorých prebiehali intenzívne prieskumné a výkopové práce v juhozápadnej i v juhovýchodnej časti lomu. Na lomových terasách v tejto oblasti prebehli hlavne výsledkami veľmi významné 4 geofyzikálne ERT merania., ktoré dokázali pod Ľudmilou prítomnosť väčších krasových dutín, resp. ďalšej a väčšej jaskynnej úrovne ktorá prebieha 12 m hlboko pod Ľudmilou čo napokon sedí s polohovaním neznámej odťaženej jaskyne  v roku 1985 bývalým zamestnancom lomu pánom Piaderom z Turian (2012) 
       Príčinou odbočenia  jaskynných chodieb i v Ľudmile i v jaskyni pod ňou bola zmena tvrdosti horniny a tektonika. Južnejšie je totiž kompaktnejší dolomit. Na tomto faciálnom rozhraní je budovaná aj Ľudmila Pred týmto rozhraním je hornina veľmi porózna až piesčitá. Voda si v tomto materiáli pomerne ľahko prerážala cestu masívom. Nameraná anomália pod Ľudmilou má rozmer  8x3,5 m a odpor 75 000 ohmm čo podľa odborníkov z Ostravskej univerzity zodpovedá odporovým hodnotám nameraným v existujúcich jaskynných priestoroch v Jesenníkoch a Beskydách.
       Pre overenie hodnôt odporov v rovnakom litologickom prostredí a možnosti indikovania jaskynných priestorov sme sa rozhodli zmerať odporové hodnoty už v existujúcich jaskynných priestoroch Ľudmily a Jaskyne udavačov . Toto meranie napokon definitívne potvrdilo existenciu jaskynných priestorov pod Ľudmilou. Anomálie zaznamenávajúce priestory Ľudmily a Jaskyne udavačov boli na porovnateľnej hodnote 85 000 ohmm. Navyše odkrytie jaskyne Tieň Fénixa  a sonda kopaná pod Jaskyňou udavačou rovnako potvrdili že v prípade meraných odporových anomálii na profile Kraľovany 1, ide o krasové priestory z bohatými sintrovými výplňami.
       Do veľkej anomálie pod Ľudmilou sme sa pokúsili prevŕtať diamantovým vŕtaním no ale ani vo vzdialenosti 7,7 m, ktorá bola technicky limitujúca sme priestor nedosiahli. Vŕtanie s geologickými vzorkami vrtného jadra previedla firma Rocker s.r.o. Šesť metrov nad Diamantovým vŕtaním sme našli neprielezný erózny kanál ktorý klesá nadol v smere anomálie a začali sme sa ním prebíjať do masívu k anomálii. Jaskyňa nad diamantovým vŕtanám dosiahla na konci roku dĺžku 8 m. Meranie ERT sa previedlo aj na terase na úrovni sedielka kde bola odťažená jaskyňa Veľká dvorana a výsledky svedčia o tom že hlbšie je ďalšia tretia úroveň krasových priestorov..
       Prieskum sme prevádzali aj pod Hýlovou trhlinou, kde sme odkryli krasovú dutinu s intenzívnym prievanom (Brizolitová jaskyňa 3,5 m) Západne od nej ERT meranie na profile Kraľovany solanka narazilo na výraznú anomáliu s odporom 100 000 ohmm.. V dôsledku horizontálneho skreslenia grafického zobrazenia profilu sme špatne odčítali hĺbku anomálie. Namiesto pôvodne špatne odčítaných 2,5 metra je táto výrazná anomália v hĺbke až 5 metrov pod povrchom. Prerážku (Omarova studňa) sme hĺbili za pomoci centrály a buracích kladív do hĺbky 3 metrov. Preraziť tie posledné dva metre sme už ale v zimných podmienkách v roku 2014 nestihli.  Anomália  má zaujímavý elipsovitý profil s rozmermi  5x4 m. a už len pre úctu k odvedenému penzu práce ju bude treba overiť.
       Dve merania ERT sme previedli aj v oblasti ponoru Šútovského potoka, kde sa rovnako objavili odporové anomálie zodpovedajúce klesajúcemu horizontu krasových priestorov s podzemným tokom.
Počas jesenného prieskumu pre NDS sme odkryli 15 metrov severne od vchodu do Ľudmily jej bočný meander (Pirátska zátoka - dĺžka 5 m) i s rozbitou výzdobou. Jaskynka je zvyškom, odťaženej severnej časti jaskynného koridoru  Ľudmily. Obdobne bola odťažená aj časť neznámej jaskyne na ktorú narazila ťažba v roku 1985 o etáž nižšie.. Celkom sme v jesennom prieskume lomu odkryli 5 nových krasových dutín: Brizolitovú jaskyňu s intenzívnym prievanom. Pirátsku zátoku, Jaskyňu nad diamantovým vŕtaním, Tieň Fénixa a ešte nepomenovanú jaskyňu v prerážke pod Jaskyňou udavačov. (zatiaľ dĺžka 4 m). Celkom teda existuje v lome Kraľovany II. našim pričinením už 9 jaskýň so značným potencionálom.
       Okrem činnosti v lome sme sa na pozvanie OS Veľká Fatra zúčastnili 4 januára akcie v jaskyni Javorina a v spolupráci s JK Varín sme spolu s Braňom Šmídom prevádzali 20 júla prieskum a dokumentáciu v znovuobjavenej dutine vo veľkom závale Jánošíkového dómu v Strateneckej priepasti v Stratenci kde bol zaznamenaný i pozoruhodný nález stylolitov (tlakové švy na tektonických zrkadlách). Do tohto priestoru sme prenikli už v roku 1983. Cesta doňho sa však neskôr zavalila. Najťažšie miesta v závale preliezal náš špecialista na plazivky a užiny Martin Hulla. Braňo napokon skonštatoval že tu ide v prieskume o veľmi ťažké podmienky.

       V apríli sme sa zúčastnili tradičného Speleomítingu vo Svite diafónom Istria 2013 a panelovou výstavou fotografií CESTA JE KRÁSNA zo spoločnej činnosti JS Aragonit a OS Veľká Fatra.
       Zúčastnili sme sa EKODŇA na Rieke, ktorý organizovali potápači z ŠKP Hippocampus Martin 27. septembra 2014. Na čistení jazera a jeho okolia sa zúčastnili jaskyniari z OS Veľká Fatra, OS Ružomberok a JS Aragonit. Člen špecializovanej stráže ochrany prírody z Aragonitu  počas roka pravidelne monitoroval uzávery Pokladovej jaskyne a jaskyne Ľudmila
       Záverom chcem poďakovať za odvedenú prácu všetkým našim členom, fandom, priateľom  a priaznivcom ktorí nás v mimoriadne náročnom roku 2014 štedro všestranne i morálne podporovali. Hlavne chcem vyjadriť vďaku veľkým jaskyniarom Zdenkovi Hochmuthovi. Braňovi Šmídovi. Palovi Herichovi i enviromentalistom a ochranárom Jánovi Topercervi, Jozefovi Ridzoňovi, Roaldovi Tretiníkovi i poslancovi Igorovi Hraškovi za pomoc a podporu hlavne na začiatku roku. keď sme doslova bojovali o predĺženie povolenia na ďalší speleologický prieskum jaskyne Ľudmila a jej priľahlého okolia v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander a v lome Kraľovany II.
       Záverečná štatistika členov, čakateľov a priaznivcov JS Aragonit v počte odpracovaných akcií:
Tomáš Gašper (1), Peter Balošák (1), Sväťo Bumbala (2), Peter Poláček (2), Igor Hraško (2), Roald Tretiník (2) Martin Bielik (2), Martin Macák (2), Marian Piovarči  (2), Pavol Kubáň (2), Tomáš Flajs (2), Vladimír Tomka (3), Ondrej Halama (4), Majo Grossman (4), Michal Danc (4), Alžbetka Piovarčiová (4), Magdaléna Puškášová (4), Mirka Jakubčíková (4), Michal Litvák (5), Ján Litvík (5), Katarína Klamošová (5), Marián Litvík (6), Marián Hýll (7). Braňo Boškaj (Zakamenné) (7) Lukáš Ridzoň (Zakamenné) (8)  Peter Janoušek (10),  Maťo Gašpar (Prievidza) (12), Peter Lauko (13), Marcel Spiššák (15), Peter Kozoň (17),  Tomáš Hulla (21), Jozef Ridzoň (Zakamenné) (22), Mária Piovarčiová (29), Martin Hulla (46), Eduard Piovarči (63)

     
       Texty k fotografiám podľa poradia:
Foto č.1/ Pirotechnik v zostupovej šachte do Jazernej jaskyne
Foto č.2/ Na dne Jazernej jaskyne netušíme že sedíme na desiatich kilogramoch starej priemyselnej trhaviny Danobit.
Foto č.3/ Jazerná jaskyňa priestor v hĺbke 7 m pod povrchom má rozmery v pôdoryse 2,5x4 metre
Foto č.4/ Martin našiel v jednej tesnej škáre takúto rebrovú kosť....Braňo Šmída v najnižších častiach závalu na dne Jánošíkoveho dómu . Stratenecká priepasť.
Foto č.5/ Jaskyňa Ľudmila - Braňo Šmída pred Druhou sintrovou bránou.
Foto č.6/ Silvio Legovič v novoobjavených priestoroch jaskyne Vergotinská pečina - Silvio, ktorý prevádzkuje Jamu Baredine, bol našim objavom nadšený..
Foto č.7/ Slovesnká sieň v  jaskyne Vergotinská Pečina. na Istrii,
Foto č 8/ Vchod do novej jaskyne nad diamantovým vŕtaním, sa nachádza 6 m pod vchodom do Ľudmily
Foto č.9/ Priestor založení na vodou erodovanom krasovom kanály cez ktorý sa snažíme prekopať k odporovej anomálii nameranej ERT metódou 12 m pod vchodom do jaskyne Ľudmila

       Eduard Piovarči vedúci skupiny   /bonus na konci/          Jaskyňa vo flišoch ma prekvapila..... dali by sa tu tvoriť úžasné veci len na to treba trochu viac svetla aj tretí osvetlovač
          by bodol.... Na viacerých akciách by sa tu dali urobiť skvelé veci....
          Zadnjica dolinka pri Tremnte,. Nad vodou je tu čarovný prales.... Keby bolo vyšlo počasie pokúsili by sme sa o Triglav.... 
          Náš objav príjemne prekvapil aj domácich jaskyniarov.  Predpokladalo sa že jaskyňa  vedúca tesne pod povrchom
          zrejme nebude mať iné vyústenie ako na povrch v neďalekom závrte. Náš prieskum však dokázal že nad súčastnou
          chodbou jaskyne sa nachádza ešte jeden prítokový horuzont prechádzajúci cca 1 m pod mierne zvlneným povrchom.....
          Ide o neveľký ale celkom skvostný a zaujímavý priestor  s nepravidelným pretiahnutým pôdorysom s rozmermi 7x 5 m
          Najdôležitejšie sú však možnosti pokračovania jaskyne, geomorfológia a veľká perspektíva
           Magický podvečer na jazere.....
          Zostupujeme do Jánošíkovho dómu.... Braňo Šmída v Stratenci
     .       Mirka sa snažila len mne to moc nešlo po takom dlhom čase:-).... Akosi ma opustilo nadšenie..... no zopár
             sa podarilo... tak že  aspoň niečo.....
          Na šmykových plochách je množstvo stilolitov. Dokumentujem len bleskom preto že svetlá potrebuje prieskum.
           Hlavná chodba jaskyne.....
          Na veľkom balvane v najväčšom priestore v Malej Fatre.

          Trenažér Omarova studňs pod Hýllovou trhlinou hĺbka 3m k anomálii chýbajú preraziť ešte dva metre...
          Martin našiel v jednej tesnej škáre takúto rebrovú kosť....
           Na Istrii sme tohoto leta objavili pokračovanie jaskyne Vergotinská Pecina. Silvio Legovič, ktorý prevádzkuje 
           Jamu Baredine mál z nášho objavu veľkú radosť a pozýva nás na lokalitu pracovať opäť ešte tento rok..
          Erózne kanály a stropné hrnce..... priamo nad chlapmi i tam kde pozerajú Stratenecká priepasť.
          Šťastný Nový rok 2015 veľa zdravia, šťastia i toho najkrajšieho citu prajú jaskyniari z Aragonitu
          Jeseň a začiatok zimy 2014 boli pre mňa pracovne veľmi vyťažený a na fotenie v jaskyniach nebol čas a tak ani nemám
          nové fotky na PF-ky. Snáď začiatkom januára s Mirkou niečo nafotíme:-
          Kufrujeme sa hore k Ľudmile..... Toto meranie máme už dávno v pláne konečne sa uskutočňuje. Ide o najzaujímavejšie
          a najpozoruhodnejšie meranie v roku 2014. Poukázalo v kontexte so svedectvom pána Piadera z Turian na existenciu 
          ďalšieho jaskynného podlažia pod Ľudmilou.
          V utorok mi Ondrej Turský poslal výsledok merania a napísal k nemu toto:
          v příloze posílám vyhotovený profil z Ludmily. Profil vyšel velice pěkně. Na 32 m, na kterém začíná suťové pole
          (osyp velkých kamenných bloků), byla zachycena v hloubce 5m nějaká vysokoodporová anomálie. Dále na 74m,
          kde se skutečně nacházel vstup do jeskyně, je také zachycena zóna s velkými odpory, což by měla být Ludmila.
          V podzemí jsem nebyl, ale to už bys měl dobře vědět Ty, jestli to skutečně odpovídá průběhu jeskyni Ludmila.
          Jinak v připovrchové zóně je velmi hezky vidět vidět vliv solanky na uzemňování, pomocí které jsme snížili odpory.
          Dle mého tedy tento profil potvrdil Ludmilu. Odporové hodnoty také nejsou nijak závratně vysoké, což docela
          odpovídá i z profilových měření z našich končin v Beskydech či Jeseníkách. Poslední dobou se opravdu začínám
          přiklánět k tomu, že velmi vysoké odpory jsou reprezentovány kompaktními vápenci či dolomity. Ale chce to opravdu
          ověřit buďto kopáním nebo vrty.
          Ihneď odpovedám Ondrovi:
          Tam 10 m pod vchodom do Ľudmily vôbec nejde o Ľudmilu. Ide presne o to čo sme hľadali a čo signalizovala
          aj telestézia a o čom nám rozprával aj zamestnanec lomu. ide o ostatok jaskyne ktorá sa nachádza pod Ľudmilou
          o tú jaskyňu ktorú tam odťažili len čiastočne. Odpor je tam okolo 70 - 80 000 oh m. Mohlo a malo by to byť
          niečo významnejšie. Mohlo by ísť o väčšiu jaskyňu akou je Ľudmila. Ludmila klasá od vchodu len 2 m a potom ide
          vodorovne na juhovýchod a teda nemá s tým čo sme namerali žiadny súvis. Tak že Heuréka Ondrej výborné
          a vydarené meranie.Solankovanie sa vyplatilo. Jaskyňa o ktorej nám rozprávali pamätníci a ktorá bola odťažená
          v roku 1985 existuje a bude to väčšia jaskyňa, teda ak nejde o superkompakt zasa:-) Na prvom solankovom reze
          máme 100 000 oh m odpor. Tam to bezpečne overíme,
          Je veľmi pravdepodobné že toto meranie bude historické, lebo ho overíme a ak je to jaskyňa je to tá veľká a krásne
          vyzdobená jaskyňa "Veľká dvorana", na ktorú tu narazila ťažba v roku 1985
            Upravený rez dutinou pod Ľudmilou s bodovými výškovými údajmi. Dno dutiny je 17 m hlboko pod plošinou na ktorej
            je vchod do Ľudmily. Musíme zmerať výšku etáže ale už teraz je jasné že priestor je pod úrovňou plošiny pod Ľudmilou
            Vchod do Ľudmily sa nachádza vo výške 502 m a dno nameraného priestoru pod Ľudmilou je o 18 výškových metrov
            nižšie teda v nadmorskej výške cca 484 m. Priestory budú klesať nadol do masívu Kraľovianského meandra a je
            celkom pravdepodobné že sa môžu dostať až na úroveň plánovaného dialničného tunela Malá Fatra

          Je to tá anoimália vpravo a súvisí s s jaskyňou pod Ľudmilou. Vľavo máme v necelých 4 metroch ďalšiu dutinku
          tak že by sme sa mohli pokúsiť prekopať do niektorej z nich, ale najlepšie bude zvoliť prerážku do najväčšej anomálie
          od ktorej nás spod lomovej steny delí cca 6 -7 metrová vzdialenosť.
           Získali sme konečne Hipmanové rengenové oči:-)  Poloha Jaskyne nad  diamantovým vŕtaním je na výraznej poruche
           nameranej presne pod vchodom do Ľudmily....

          Oficiálny výsledok merania na profile Rieka1 metódou Schlumberger . Ondrej Turský mi k tomu napísal:
          Takže posílám vyobrazení toho profilu pomocí obou metod Schlumberger – rieka1 a Wenner alpha - rieka2.
          U obou metod, je ve spodní polovině (myšleno po svahu, ne do hloubky) viditelná nízkoodporová přípovrchová 
          struktura, která může být způsobená deštěm, navíc se v této části profilu nacházela i půda, která mohla spadlý 
          déšť zadržet a odpory se tak snížily. Naopak v horní, pravé části profilu, byla spíše suť, bez půdního profilu, 
          a proto se zde ukazují hodnoty s vyššími odpory.
          Při dalším porovnání obou metod je zřetelná kontrastní hranice na cca 60m profilu. Kontrast je tvořený levou 
          částí s vysokými odpory a pravou části s odpory nízkými. Takováto struktura může být interpretována jako 
          tektonické nebo litologické rozhraní. Nicméně, již na místě jsme se bavili, že litologie by byla viditelná i v terénu, 
          protože kousek od profilu se nachází etáž lomu s odkrytým jednotným masívem. Proto bych se spíše přikláněl 
          k tomu, že se jedná o tektoniku – pravděpodobně zlom. Podobně se nám to dříve podařilo zachytit i na Dubné 
          skále na profilu zilina3, kde ERT pravděpodobně zaznamenala Striečnianský zlom.

           Geofyzikálne meranie na celom profile plánovaného diaľničného tunela Malá Fatra. Najvyššie odpory sú tam na
          úrovni 9 000 ohm metrov, čo je veľmi zaujímavé je to tá šedá škála a mohla by indikovať zaujímavé závery. Tieto
          odpory úzko súvisia s nami nameranými odpormi na západnom úpätí (prostredník geológa ukazuje náhodne na tú
          anomáliu) tie sú však desiatky násobne vyššie... Na opačnom konci toto merania pravdepodobne zaznamenalo i Ľudmilu
           Zvláštne ryhovanie aké sa nevidí často - Stratenecká priepasť - mohla by to byť vrstevnatosť?
          Pieskovica  viac ako kilometer dlhá jaskyňa vo flišoch v oblasti Pazin
          Objavný prienik do nového priestoru..... Bulliho prienik
           Bulliho prienik. Tomáš Hulla sa tu veľmi pracovito a iniciatávne realizoval čo napokon vyústilo do objavu.
          Mysleli sme si že sme zhruba 1 maximálne 2 metre pod povrchom.....
          Ukázalo sa však že sme hlbšie a nad nami je ešte ďalší nemenej významný priestor....
          Prvá prehliadka nového priestoru  - Slovačka-prplačka. Hladáme prievan zapálenou cigaretou.......
          Vpravo spadá nadol strop vstupnej chodby cez ktorý sme do priestoru prenikli.... Steny siene sú nádherne modelované
          tlakovou vodou. ....
           Miesto bez ľútosti.....
           Ľudské možnosti sú tak obrovské a tajomné, že si bojovníci namiesto premýšľania o nich vybrali ich využitie....
           Nad všetkým víťazí láska.... Vergílius
       ....Aby svet pochopil a Lásku Láskou oplácal.....
           Prisojník bol pre mňa orieškom. Šlapalo mi to fajn do výšky 2300 metrov a potom prišiel úsek nad skalným oknom
           kde bola potrebná sedačka a istenie, ktoré som nemal.....
           Hlavná chodba jaskyňe.....
           Masív Mojstrovky
         Modelka Mirka  sa snažila vďaka.... 
          Túlali sme sa aj po vŕškoch. Z výstupu na Prísojník
            Vstup do pseudokrasoej Pieskovice.....
           V Pieskovici nám fotenie moc nešlo.... ale dali by sa tu robiť krásne kompozície ale potrebovali by sme mäkšie svetlo.
           Nuž ale máme len to čo máme
           Nádherný kvapľopád je zrejme zaborený do sedimentov, práve na týchto miestach nám to pod nohami poriadne duní.
           Cholvarky pod masívom Triglavu
          Hlavná chodba je dosť široká a ťažko odhadnúť jej skutočné rozmery.. V priemere môže mať šírku  4 až 7 metrov
          Skúšame s Martinom svetlo....
           Vyskúšali sme obe výstupové trasy na Prísojník....
          Objav sa uskutočnil vo štvrtok v druhý deň v ktorý sa v jaskyni pracovalo....
          Masív Veľkej a Malej Mojstrovky
         Streda prvá akcia v jaskyni, vyrazili sme hneď ráno na pár hodín prehĺbiť ryhu v sedimentoch na čelbe
           Istrijské flišové eldorádo.....
           Výrazné stropné koryto sa tiahne celou Slovenskou sienkou zo severozápadu na juhovýchod....
           Pohľad od podlahy.....
           Alžbetka a Maja pomáhali zameriavať novoobjavené priestory zatiaľ čo chalani pracovali v úzkom koridore k povrchu
           Masív....
          Skúšali sme so svetlom všetko možné....
           Nuž bez istenia ak nepoznám terén to by nebolo moc zodpovedné.... Tieto hory neradno podceňovať. Tatranské
           chodníky s reťazami sú omnoho príjemnejšie. Na túry v Tatrách však už našinec len tak prachy nemá teda ako kto
           samozrejme. Ja som rád že sa popri prieskume vo Fatrách dostanem raz do roka aspoň sem do Juliniek....
           Na Tatry nemôžem ani pomyslieť
          S Mirkou robíme prieskum s optokáblom....
           Už tretí krát sme vybehli na Malú Mojstrovku... bolo hmlisto ale na moment sa hmla pretrhla a my sme mohli takto
           pozrieť na rozprávkový zelený vrchioček Sleme s krasovými jazierkami
             Korienky prenikajúce kompaktným stropom
           Tlačenica pred nástupom do hrebeňovej časti s feratou...
          Silvio Legovič v novoobjavených priestoroch jaskyne Vergotinská Pečina..... Silvio bol objavom nadšený..
           Výlet v predposledný deň dovolenky
          Je nám jasné že sme na začiatku objavov. Pred rokom sme tu začínali s prácami. A tento rok hneď na druhej akcii
          Tomáš Húla prenikol zúžením do nových výrazných priestorov jaskyne s dĺžkou cca 30 metrov...
           Napokon som tú dieru našiel v kroví pri ceste presne podľa predpokladov a našli sme až dve....
          Tak a budeme mať kadial ťahať sedimenty von..... Tak že druhý úspech po objave nových priestorov..
          Kopať sa bude dať v jaskyni v niekoľkých perspektívnych smeroch.. Popod stropné koryto Slovenskej siene
          smerom k veľkému závrtu i na duto znejúcom mieste vpravo za ústredným stalagnátom a prievan máme
          v prienikovej chodbe vľavo a chodba vedie i napravo k duto znejúcemu miestu pod sedimentmi pod veľkým
          stalagnátom
          Náš umazánek.....
           Podarila sa Ďalšia krásna akcia potápači plus jaskyniari, spoločný guláš a otužovanie a práca v lomovej stene 
           pri pátraní po stratenej jaskyni..  Naša smena tu ešte žiadny pád nezaznamenala. Ráno sa ale chalanom stalo 
           že jeden z nich vypadol zo svahu. Vždy sa tu musí obnovovať kopanie stupov. Robíme to ale odmäk každý deň 
           robí svoje a zanáša stupaje blatom zo steny. Proste je to HLINENÁ STENA
            V sobotu sa ochladilo a začalo poriadne fučať.Ľadové medvede  z Aragonitu a Hippocampusu však dorazili na
            jazero tak ako sa dohodli... Jaskyniari a potápačky pracovali aj nad diamantovým vŕtaním.... Prebíjame s spráchniveným
           dolomitom rozpadá sa miestami na jemný púder a piesok. 
          No takú partu sme tam hore už dlho nemali:-)
           Chalani sa postarali o transport prepravky a to je dobre  odteraz tu pôjde robota rýchlejšie.....
           Sme časovo limitovaný. Jano Litvík sa ponáhla domov na inú akciu.... Tak že skúšame ako sa manipuluje
          Moc sa to tu Martinovi nepáči. Zdalo sa mu že narazil na stenu ale bol to len trochu tvrdší sedimen
           Priestor sa už pekne zväčšil.... Maja oddelila od steny pekne veľký blok....
            Práchnivý dolomit ide ľahko ťažiť. Skúsime sa dostať čo najďalej do masívu. Po desiatich metroch alebo i skôr by
            sme mohli preťať výraznejšiu tektoniku ktorá by nás mohla dostať nadol ku dutine ktorú tu zaznamenalo geofyzikálne
            odporové meranie. Musíme to skúsiť....
              Keď sme hodinku a pol poťažili priestor sa optimisticky zväčšil
          Sobota sa v celku vydarila. Na jazere sa stretla pekná parta milovníkov ľadovej vody z Hippocampusu
          a s Aragonitu

            Opäť a opať sa neúnavne štveráme nad jazero aby sme pokračovali v prácach na prebíjaní sa do masívu nad
            Diamantovým vŕtaním. Je 3 január sobota,
          Na prvú akciu v roku som naozaj nemohol nikoho nahovoriť. Všetci mali iný program, výlety, chaty atď... A tak som zavolal
          Janovi a ten ma zachránil a mal chuť vyraziť. Do terénu vyrazili aj naši priatelia z Oravy  Jožo Ridzoň s bráchom
          a kámošom....

           Získali sme konečne Hipmanové rengenové oči:-)  Poloha Jaskyne nad  diamantovým vŕtaním je na výraznej poruche
           nameranej presne pod vchodom do Ľudmily....
          Tie PF-kové zábery nafotíme v jaskyni až budúcu sobotu.....

            9 máj 2015. Šachta nad Diamantovým vŕtaním.....Práca pokročila
          Na horách to musí byť teraz skutočne hotová nádhera....
         Dúfame že neostaneme na akcii len sami traja... dnes by nás tu malo byť celkom sila......
          Takúto zimu sme mali mať na Vianoce....
           No moc sa mi na akciu nechcelo ale napokon to naozaj stálo za to.....

          Pohľad zhora na naše snaženie. Foto Jožo Ridzoň

          Striedame sa v prehlbovaní dna pred užinou......

          Maťo Gašpar urobil kus peknej roboty napriek tomu že tu bol v sobotu sám.... Klobúk dolu

          My len prehlbujeme a rozširujeme priestor.... Na diamantovým vŕtaním už teda máme zaujímavú dutinku, Prebiť sa ňou
          dovnútra masívu však nebude tak jednoduché ako sme si to pôvodne mysleli. Bude sa tu treba tvrdo oprieť do roboty.
          Práca je tu na samom začiatku. Šance sú však väčšie ako keby sme mali prekopávať všetky násypy pod stenami
          v oblasti odporovej anomálie.

           Sluší im to babám našim..:-)
          Boli sme len krátko lebo sa pracuje na záverečnej správe, ale táto akcia bola veľmi dôležitá....
           6 decembra na Mikuláša sme sa napokon vyskladali vôsmi....Najprv sa zdalo že akcia nebude dosť úspešná
          Zvarák pôjde nadol... a bol to riadny rachot.... 

          Nedeľa pracuje sa intenzívne na prerážke. Hippocampus dobre zapracoval a podarilo sa....

          Pracujeme v Brizolitke.... sondujeme dopredu medzi blikmi. Postupujeme veľmi pomaly a opatrne..

          Keď sato  tu uprace bude sa dať aj postaviť.... Len kde zohnať tie upratovačky
         Je tu strašný nedostatok upratovačiek.....
         Zameta%t tu budeme zasa nabudúce

          Táto strmina nás vždy udýcha....

          Jožo Rizoň s bráchom pripravujä plochu  na päte steny pre diamantové vŕtanie....
          Pokus o prevŕtanie sa do priestorujaskyne sa nepodaril. Netrafili sme sa. Čo mohlo byť spôsobené aj výrazným lukovitým
          prehnutím meraného rezu so stredom práve na tejto anomálii. A tak keď sme predpokladali že od priestoru nás
          delí okolo 7 metrov môže to byť i viac....
           Je možné že dosah vŕtania nebol dostatočný...

          Na našom starom pracovisku na južnej strane meandra..... Stropné koryto v Zelenej nádeji...

          Boli sme preveriť jedno meranie a monitorovať ako a či jaskyňa dýcha.....

           Prišli nám na pomoc Rockery......
           Kotvenie stojana na vŕtačku....
          Takto to funguje keď je to komplet.... všetci sme boli napätý ako struny.....
         Ofenzíva sa začala... Naše zbrane......

            Kvaple opadané po odstreloch pri ťažbe.... váľajú sa po dne novej jaskyne. Sondu tu zakopal Lukáš Ridzoň ešte
            na sobotňajšej akcii foto dolu. Vďaka Lukášovi máme na dosah ďalšiu jaskyňu.. Jaskyňa sa nachádza 2 m
            od našej starej sondy pri tyči. Na miestach s kvapľovinou sa kopať oplatí. Lukáš vďaka za obetavú snahu.
           Sme na začiatku reťaze? Výhľady dopredu sú zaujímavé. Treba už len kopať a prehlbovať zasedimentované dno...
           Dutinka je pod hnedým fliačkom na 23 metri merania. Netušili sme že by sme tu mohli
           niečo nájsť a predsa.... čo potom bude viac vpravo? A ešte viac vpravo...? skúsime sa prekopať.

          Je to nízke a tesné ale duje dovnútra poriadne......
          Dnes tu asi moc nezmôžeme.....
          Chodbička sa rozdvojuje.....
          Jozef Ridzoň s bráchom a s jeho manželkou odkopali vedľa Ľudmily priechod do odťaženej časti jaskyne Ľudmila
          Jedna zo zátok Ľudmily - Pirátska zátoka na Ostrove pokladov. Lom s jazerom sme na začiatku nášho prieskumu
          a objavovania považovali doslovne za jaskyniarsky Ostrov pokladov, preto že iné časti Malej Fatry sú v tomto zmysle
          pomerne pusté a chudobné.
           Malý jaskyniarsky sviatok na lokalite

           Novembrová zvonkohra.....
          Do sondy nám spadla táto žiletka

           Martin sa pokúša navliecť do diery....
           No nejde to ľahko.....
          Nazerám dnu je to zátoka zbytku jaskyne Ľudmila... Treba ju prekutať....
          Zdalo sa nám že dolu je prisypaná chodba a tak sa horúčkovite začal rozširovať prístup do zátoky.... Nedalo sa hneď
          zistiť či priestor pokračuje chodbičkou doprava alebo nadol preto bolo treba otvor najskôr rozšíriť.
           Martin sa trepal z tesného prielezo von aby sa mohlo ďalej kopať.

          Je to tá anoimália vpravo a súvisí s s jaskyňou pod Ľudmilou. Vľavo máme v necelých 4 metroch ďalšiu dutinku
          tak že by sme sa mohli pokúsiť prekopať do niektorej z nich, ale najlepšie bude zvoliť prerážku do najväčšej anomálie
          od ktorej nás spod lomovej steny delí cca 6 -7 metrová vzdialenosť.
          K účastníkom akcie sa neskôr pridali Tomáš Húlla a Maťo Gašpar celkom sa sobotňajšej akcie zúčastnilo 9 ľudí.....

          Chlapci zo Zakamenného spravili rozruch počas geofyzikálneho merania na etáži pod Ľudmilou začali kopať v jednom
          z násypov pred Ľudmilou a vypadá to tak že mali šťastie...
            Ondrej sa obetoval a napriek tomu že má tvrdo nabitý program pricestoval spraviť ďalšie meranie za čo sme mu už
            dlhodobo veľmi vďační. Napriek mnohým povinnostiam vždy nájde čas pre náš prieskum. Tentokrát sa prišla na jazero
            pozrieť aj jeho mamina a nielen to obetavo nám pomáhala pri práci
           Ondrej pri zatĺkaní elektród na reze Sedielko

          Na tejto úrovni odrezala ťažba v roku 1985 kus významnej krásnej jaskyne. Rozhodli sme sa previesť tu meranie
          aby sme zistili či neexistujú ešte nejaké hlbšie jaskynné úrovne pod odťaženou jaskyňou a či nám rez neukáže zavalené
          prístupové chodby k ostatku odťaženej jaskyne pod násypovými kúželmi
          Ondrej odpája poškodený kábel
           Maťo poslal aj ďalšie zábery s pokračujúcich prác v Pirátskej zátoke.......
           V sobotu večer sme dostali od Ondreja výsledok merania. Na prvá pohľad nič moc až keď sme sa na výsledok
           lepšie prizreli zistili sme že rez pekne zachytil našu pracovnú sondu na 133 metri a čo bolo ešte zaujímavejšie niečo
           zaujímavé sa našlo aj v násype vedľa sondy kde sme už začali pracovať na ťažení sutín.
          Na druhý deň v upršanú nedeľu sme prišli obzerať blok a miesto odkiaľ vypadol......
          Bloky v závale držia pohromade skúšame ich podkopať.....
          Martin navrhuje skúsiť to cez Hýllovu trhlinu, tam by sme mohli byť krytý viac, ale najskôr bude treba opatrne rozšíriť
          vchod aby sme mohli rozoberať zával zhora....
           Šplháme hore nad jazero.....
          Zaliezam pozrieť ako to vypadá.....
           Po kútoch je aj zaujímavá výzdoba....
          Robím si trochu miesto a sondujem aké sú sedimenty hlboké.....

             No nevyzerá to moc slávne..
            Zaujímavý by tu bol akákoľvek bočný kanál....
          Celkový pohľad  do ostatku odťaženej dutiny.....
          Na základni na nás čakali potápači aby nás odviezli do Vrútok......
            Dlho dohodnutá akcia v Ľudmile sa rozbehla v pondelok.....
          Potápači opäť vykúrili bunku tak že sa nám príjemne plánuje akcia v jaskyni........
           Debatuje sa o svetlách ktoré sa používajú pri potápaní......
            Chystáme sa na trojhodinový pobyť v jaskyni cieľom je filmová dokumentácia s prieskumu....
 Ale nie moc dlho..... Reportéri Jana Čavojská a Vladimír Kampf autori dokumentárneho filmu Danube Story,
           dva roky brázdili tok Dunaja: od Čierneho lesa v Nemecku až po Čierne more na hraniciach Rumunska a Ukrajiny.
           Filmovali všetky jeho zákutia, krajiny, ktorými preteká, a najmä počúvali príbehy ľudí, ktorých životy sú úzko späté
           s riekou. Dokument sa v týchto dňoch dostáva do filmových klubov a budú sa z neho učiť aj slovenskí študenti
           na hodinách geografie. Dnes pracujú na príbehu o Váhu.

           Bude to dokument o Váhu a ľuďoch....
            Odtiaľto sa začne natáčať....
          Obdivujem perfektné svetlo. Je rozhodne o niečo lepšie oproti tým ktoré používam doposiaľ a nestojí ani tak veľa.
          Rozhodol som sa že si ho zaobstarám
          Konečne sa mi po dlhej dobe podarilo dotiahnúť tie moje baby do jaskyne:-)
            Skúsený potápač a popredný Ľadový medveď na jazere Sväťo Bumbala.... veľa som sa od neho na studenej vode naučil...
            Dokumentaristka, filmárka a novinárka Jana Čavojská... dúfame že spokojná:-)
            Ja áno preto že sme práve jaskyňu dostali do Dokumentárneho filmu.....
            Prípitok s vedúcim Hippocampusu Petrom Poláčekom
          Po úspešnej akcii v podzemí....
          Len škoda že sa toho dnes v teréne neurobilo viacej.....
          V Brizolitovej jaskyni vanie solídny prievan. vonkajšia teplota bola  8 novembra 15 stupňov.
         Ďalšia sobotňajšia akcia sa začínala v daždi. Družstvo meračov nastúpilo zavčasu ráno do terénu v zosuve lomu.
           Ridzoňovci dorazili  na aute do sedielka a doniesli zo sebou kopu pracovného náradia......
          Práce sú zahájené - hľadanie cesty k jaskyni pod Ľudmilou sa začalo...
          Snažíme sa prísť na to ako prekonať zával v Brizolitovej jaskyni.... Roboty je tu pred nami naozaj dosť... Potápači
          dnes nedorazili nie je k dispozícii centrála ani zbíjačka. Problém s centrálov sme ale prekonali v Žiline máme k dispozícii
          výkonnú Hondu od nášho člena Zdena Puškáša, len ju treba previesť na jazero
          Naoko beznádejná práca na násype hore pod Ľudmilou.....

           Viac podsíl nám dnes nepríde.Viacerí to vzdali kvôli dažďu
          Peťo odchádza z akcie skôr a je poverený inými nemenej dôležitými úlohami....
          Prievan prichádza zhora.....
          Dostať tie bloky odtiaľto nebude jednoduché.....
          Striedame sa v diere a vyhrabávame za seba skaly a brizolit..... Chladný prievan nás povzbudzuje....
          No nejaký recept na toto tu bedeme musieť nájsť.....
          Dávame varené víno, po chladnej vode dobre padne......
          Táto voda hodne bolela:-)
           Parta meračov pred posledným meraním na etáži nad Ľudmilou. Na pomoc sme prišli len traja tesne pred obedom
          Chlapci vyrážajú do strminy.....
           Všetky elektródy mali požadovanú vodivosť na prvý šup a tak sa  pomerne rýchlo zažalo merať....
          Vyčasilo sa a posledn= stromy nad jazerom robili peknú jesennú atmosféru.....
          Kamenistý terén nie je moc vhodný, ale solanka a špongie zabezpečujú osádzanie elektród bez obtiažneho pretĺkania.
          Sonda Srdiečko - vstup do Jazernej jaskyne.
          Zatlkanie elektród cez molitanové hubky napustené solankou.....
           Nad Jaskyňou udavačov.....
          No a potom sme šli na tú vodu nuž a bolo to o čosi lepšie ako v sobotu
           Táto metóda vedeckej detekcie geologických štruktúr a dutín je pre speleológiu veľmi zaujímavá.....
          Jazero má v sebe čarovnú moc, ktorá chytí človeka za srdce......
           Jaskyniar Martin Kašing z Ostravskej univerzity sa bol pozrieť aj v Ľudmile......
           Zostup strminou k autu......
           Ale oplaltilo sa. Meranie zachytilo priestory Ľudmily vpravo a vľavo Udavačku a niečo väčšie nad ňou čo je
           veľmi motivujúcim prvkom. Niečo siahajú ce tak vysoko v Udavačke nie je ani 5 až 10 m vysoký priestor nie,
           tak že by to mohlo byť niečo o čom nevieme a dalo by sa k tomu relatívne ľahko dostať, lebo hneď východne za
           etážou kde sa nachádza táto anomália je vyťažený zárez, ktorý klesá o cca 4 a viac metrov. Z neho by bolo
           do týchto priestorov najbližšie
          Ondrej má dobrú náladu podarilo sa nám skončiť v plánovanom čase a to je fajn .....
          Priestory jaskyne Udavačov sú síce široké ale nízke nanajvyš 2 m vysoké. Lalok stúpajúci nahor tam nepoznáme.
          Veľmi užitočné a významné meranie potvrdilo nám existujúce podzemné priestory aj ich priemerné odpory 85 000 ohm m.
          Zbytok odťaženej jaskyne o poschodie nižšie má na zvolenom reze  odpor 75 000 ohm m.  Priestory sú teda
          reálne a exaktne overené práve týmto rezom nad Ľudmilou. Navyše je zrejmé že nad udavačkou sú nejaké významne
          väčšie priestory o ktorých nič nevieme 
            Pakovanie všetkého matrošu do Ondrejovho auta.....
            Upravený rez dutinou pod Ľudmilou s bodovými výškovými údajmi. Dno dutiny je 17 m hlboko pod plošinou na ktorej
            je vchod do Ľudmily. Musíme zmerať výšku etáže ale už teraz je jasné že priestor je pod úrovňou plošiny pod Ľudmilou
            Vchod do Ľudmily sa nachádza vo výške 502 m a dno nameraného priestoru pod Ľudmilou je o 18 výškových metrov
            nižšie teda v nadmorskej výške cca 484 m. Priestory budú klesať nadol do masívu Kraľovianského meandra a je
            celkom pravdepodobné že sa môžu dostať až na úroveň plánovaného dialničného tunela Malá Fatra
          Následne dorazili aj merači a dali sme na záver po pohári červeného......
          Padej trochu doprava pod námi jde výprava....
          1 novembra v sobotu bolo pri jazere opäť nádherne.. Vzhľadom na sviatky sme organizovali len jednodňovú akciu....
          Takto sme našli troch mušketierov pri predpoludňajšom stolovaní, páročky, škvarenička, čerstvé pečivko, horúci čajíček
          a iné dobroty....
         28. 12. dosiahla sonda tvar srdiečka
           Danobitová sonda na dne novoobjavenej sienky v Jazernej jaskyni. Netušíme na čom sedíme.....
          Máme už za sebou v túto jar desiatku akcií v Jazernej jaskyni. Niektoré aj s adekvátnym  adrenalínovým nádychom
           Príchod policajného pyrotechnika zo Žiliny nám vždy umožňuje po odtransportovaní starého streliva pokračovať
           ďalej v práci
           Cca 2 kg váhy
           Len letmo som sa na zraze dostal do jaskyne urobiť aspoň pár fotografií.....
           17. júla navštívil jaskyňu Paľo Herich pracovník SSJ a objavil v jaskyni vzácny kryogénny kalcit.....
          Oficiálny výsledok merania na profile Rieka1 metódou Schlumberger . Ondrej Turský mi k tomu napísal:
          Takže posílám vyobrazení toho profilu pomocí obou metod Schlumberger – rieka1 a Wenner alpha - rieka2.
          U obou metod, je ve spodní polovině (myšleno po svahu, ne do hloubky) viditelná nízkoodporová přípovrchová 
          struktura, která může být způsobená deštěm, navíc se v této části profilu nacházela i půda, která mohla spadlý 
          déšť zadržet a odpory se tak snížily. Naopak v horní, pravé části profilu, byla spíše suť, bez půdního profilu, 
          a proto se zde ukazují hodnoty s vyššími odpory.
          Při dalším porovnání obou metod je zřetelná kontrastní hranice na cca 60m profilu. Kontrast je tvořený levou 
          částí s vysokými odpory a pravou části s odpory nízkými. Takováto struktura může být interpretována jako 
          tektonické nebo litologické rozhraní. Nicméně, již na místě jsme se bavili, že litologie by byla viditelná i v terénu, 
          protože kousek od profilu se nachází etáž lomu s odkrytým jednotným masívem. Proto bych se spíše přikláněl 
          k tomu, že se jedná o tektoniku – pravděpodobně zlom. Podobně se nám to dříve podařilo zachytit i na Dubné 
          skále na profilu zilina3, kde ERT pravděpodobně zaznamenala Striečnianský zlom.
          28. augusta sa uskutočnilo ďalšie úspešne geofyzikálne meranie na lokalite lomu Kraľovany II. Na treťom meraní v poradí
          pod plánovaným portálom dialničného tunela cez Kraľoviansky meander sme narazili na veľmi zaujímavú odporovú
          anomáliu tesne pod povrchom lomovej etáže. Odpory sú na úrovni 100 000 ohm m. Táto anomália si vyžaduje ďalšie
          priečne meranie cez predtým nameranú o kus väčšiu anomáliu s odporom 200 000 ohm m. Zdá sa že veľkosť odporu
         je úmerná veľkosti anomálie, respektíve veľkosti priestoru naplneného vzduchom. Priestor ma výšku cca 3 m a šírku 5 m
         Anomália na mieste kde sme objavili  Jazernú jaskyňu mala odpor 10 000 ohm m, priestor v nej je i adekvátne menší.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára