štvrtok 8. decembra 2016
  Sakrálne stavby


Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

SYMBOL ŽIVOTAsymbol života"Symbol Života" je symbolom Kresťanského mysticizmu. Jeho desať centier a spojenia - väzby medzi nimi reprezentujú život, celý proces stvorenia a cestu späť k pôvodu Ľudstva. Až doteraz učenie o "Symbole Života" bolo určené len pre malý okruh študentov. V tejto knihe známy cyperský mystik a liečiteľ  Dr. Stylianos Atteshlis, prechádza históriou "Symbolu Života" a vysvetľuje symboliku. Pozýva čitateľa meditovať na odlišné aspekty života a stvorenia vôbec, aby tak umožnil jemu alebo jej dosiahnuť vyššie stupne vedomia. S Daskalom sa vrátite späť v čase do 13. a 14. storočia pred Kristom do Starobylého Egypta, kde bol už "Symbol Života" známy. Odhaľuje spojenie medzi Symbolom života a radikálnym panovaním Egyptského faraóna - Amenhotepa IV (Achnatona), v takzvanom Období Amarna, ktorý podľa zaznamenaných písomností po prvýkrát v histórií predstavil Monoteizmus (náboženstvo jediného Boha).

Symbol života - namaľovaný Dr. Stylianos Atteshlim ~ DaskalomVýťah z knihy Symbol Života od Dr. Stylianos Atteshliho - Daskalos


Obklopený mnohými nepriateľmi, (Predhistorický) človek cítil silnú potrebu spoľahnúť sa na silnejšiu bytosť, ktorá by ho chránila. Vytvoril si svojich Bohov, aby tak povzbudil svoju odvahu čeliť problémom života, ktorým bol v tom období vystavený.

Človek sa začal klaňať Slnku, pretože cítil, že slnečný Boh mu dáva silu. Klaňal sa mesiacu, ohňu, riekam, lesom a prírode. Mnohokrát priradil Bohom ľudskú podobu a taktiež dal svojím Bohom mená.

Samozrejme títo Bohovia, ktorým sa klaňal boli Elementály, ktoré získavali na sile a taktiež získavali aj určitý druh inteligencie, keďže ich uctievalo veľké množstvo ľudí. Tieto Elementály, posilňované modlitbami tých, ktorí sa k nim klaňali, boli schopné vo veľkej miere ovplyvňovať tých, ktorí v nich verili.

Človek sa rozhodol nájsť spôsob zaznamenávať svoje nespočetné skúsenosti. Aby zanechal svedectvo svojej viery pre svojich potomkov, snažil sa človek nájsť čo najjednoduchšiu cestu používania symboliky.

Vyrytím týchto symbolov, si človek mohol neskôr spomenúť, čo tieto symboly znamenali. Človek vysvetľoval zmysel týchto symbolov svojím potomkom, ktorí boli schopní zdieľať s ním jeho vieru a jeho skúsenosti. Samozrejme, tieto symboly vytvorili Elementály (žijúce myšlienkové formy) najmocnejšie v tých časoch...

text písaný Daskalom v Egyptštine, latinkou a jeho anglický preklad
z Daskalovej knihy písané jeho vlastnou rukou


Symbol Života, ktorý je vám predkladaný, je čisto Kresťanský systém. Je to starý Egyptský Symbol Života zmenený a modifikovaný princom a hierofantom, Khor-Atonom, (Khor-Amonom) v období panovania jeho veličenstva Kráľa Egypta faraóna Achnatona. Khor Aton sa inkarnoval opäť v Egypte ako kresťanský kňaz Origenés. Origenés tiež pozmenil niečo v Božskej časti Symbolu a na iných miestach, použijúc tak Zjavenie Jána z Nového zákona a odovzdal Symbol Života tak, ako ho poznáme dnes, Esejom...socha Ankhenatona(V časoch Mojžiša) Egyptský Symbol Života zostal v pozadí, nepovšimnutý a mohol byť videný iba v niektorých chrámoch Slnka-Boha Amona-Ra ako ornament. Veľmi málo hierofantov bolo schopných ho používať a Shakh Kniu-Mu Mosis [Mojžiš] bol jedným z nich.

Shakh Kniu-Mu Mosis (Mojžišovi) sa úspešne podarilo pozdvihnúť jeho vedomie samého seba do vyšších rovín. Bol schopný kontaktovať inteligencie vo vesmíre, tým že ich vzýval, podarilo sa mu spútať ich silu pod jeho vedenie, čo mu umožnilo uskutočniť mnohé zázraky...

V Svätej Biblii, v Starom Testamente, kapitola pod titulom "Exodus" popisuje jasne udalosti, mor a skazu a tiež všetko, čo sa mu podarilo dosiahnuť používaním Symbolu Života.

Shakh Kniu-Mu Mosis [Mojžiš] pozmenil Egyptský Symbol Života a dal svetu "Etz Ha' Chayim" - "Strom Života", Hebrejskú Kabalu.

V "Etz Ha' Chayim" mená Egyptských Bohov v Centrách (Sefirách) boli vymazané a dostali nové mená ako Keter, Jesod, atď...

Na náčrte "Etz Ha' Chayim" každý môže vidieť na Sefirách (Centrách), mená anjelov alebo Archanjelov...

Na Symbole Života, ktorý používajú Bádatelia Pravdy, všetci Archanjeli môžu byť kontaktovaný v každom Centre.

... keď Faraón Amenhotep IV (pri bohoslužbe v chráme Amona Ra, Boha Slnka) bol na pódiu, vzývajúc Amon-Ra nahlas a opakujúc Khe-Kau (slová moci), objavil sa na pravej strane zlatého obrazu slnka červený plameň. Potom sa objavil fialový plameň na ľavej strane zlatého obrazu slnka. V plameňoch sa objavili dve postavy podobné ľudskej bytosti. Faraón upadol do bezvedomia a jeho telo kleslo k zemi. Khor-Amon (vysoký hierofant) zobral Faraóna do blízkeho paláca v Uast (Thébach)
... Khor-Amon povedal Faraónovi, že on sám ako aj všetci ostatní videli plamene a ľuďom podobné postavy. Mikh-Ra-Dat (tam prítomný hierofant) povedal, že materializované postavy boli Archanjel Maha-Els (Michael) a Archanjel Ra-pfa-Els (Rafael).

Nasledujúci deň Faraón zostavil Zhromaždenie Hierofantov... a prehlásil svoje rozhodnutie, ktoré zrušilo Zhromaždenie ako hlavnú bunku a spôsob vylúčenia všetkých Hierofantov z inštitúcie, ktorí by sa proti novému nariadeniu postavili. Faraón prehlásil Zhromaždeniu, že ten, v koho teraz on verí a bude sa modliť, je Jediný Skutočný boh Aton, Absolútna Večná Bytosť, večne trvajúci Život, symbol ktorého je Anch.

A tak začala otvorená vojna medzi Hierofantmi, ktorí slúžili mnohým Bohom a Faraónom.

... Mikh-Ra-Dat a Khor-Amon pripravili miestnosť (venovanú k meditáciám a velebeniu Atona - duchovného slnka) v paláci v Apts (Karnaku)... a umiestnili tam symbol Života.

... pri jednej príležitosti Faraón musel stáť pred Khaut (oltárom), keď sa dva plamene - červený plameň a fialový plameň - objavili na pravej a ľavej strane Khaut. Maha-El (Michael) sa objavil v červenom plameni, materializoval sa a vystúpil z červeného plameňa a pokýval Khor-Amonovi, aby k nemu pristúpil.

Khor Amon sa postavil a priblížil sa k Archanjelovi, ktorý Khor-Amona objal. Polovica Archanjelského tela prestúpila telom Khor-Amona.

Keď sa slávnosť skončila, Faraón nazval Khor-Amona "Khor-Aton".  Svoju ženu Nefer-Dhiti (Nefertiti), pomenoval "Merit-Aton". A nakoniec požiadal všetkých, aby ho odteraz nazývali "Ankh-en-Aton" (Achnaton)

Zdvihnúc svoje ruky, Faraón prehlásil:

Aton Neter Ankh tteta en Kheh rekh
Boh Aton, večne pretrvávajúci život vo večnosti, viem

Neb En Pet Kha En T-ta Neter En Maat
Pán Neba a Zeme Boh Pravdy

Rekh A-at Neb Sek-Hem-AA Em utu
Viem, Veľký Pane, stal som sa majstrom toho, čo sa odo mňa žiadalo

a-arit er-a ttep t-ta neb en ankh kna en Mer A-atef I-ia nek
Čo malo byť pre mňa spravené na Zemi, Pán Života a Lásky. Božský Otče, prišiel som k Tebe.

Odteraz Duch a Hmota, svetlo a ilúzia vstúpili do vojny v Khemte (Egypte)...

Symbol Života


Symbol Života, ktorý tu predkladáme, je číro Kresťanský Systém, ktorý má svoj pôvod v starom egyptskom Symbole Života, ako ho učil KHOR-ATON, princ a vysoký hierofant v Egypte v dobe vlády Faraóna Achnatona. Tento symbol by nemal byť považovaný za takzvaný "Etz Ha' Chayim", Strom Života, ktorý tiež vďačí za svoj vznik tomu istému egyptskému zdroju, bol iba prevezený z Egypta a pozmenený Mojžišom na to, čo dnes poznáme ako židovskú Qabalah (Kabalu).

Duch Khor-Atona sa neskôr reinkarnoval v Egypte ako biskup Origenés. Origenés tiež urobil v Symbole nejaké zmeny, použijúc pritom Zjavenie Sv. Jána z Nového Zákona a predal ho Esejom v takej forme, v akej ho poznáme dnes.

symbol života znázornený vzhľadom k jeho náväznosti na ľudské teloDaskalos zväčšil túto schému Symbolu vzhľadom k jeho náväznosti na ľudské telo, aby štruktúra spájajúcich ciest bola dostatočne viditeľná. Skutočné umiestnenie týchto centier v éterickej dvojičke je priamo nad hlavnými orgánmi, a tými sú: genitálie, pečeň, slezina, solar plexus, srdce, vrchná časť pľúc, a potom centrá nad oboma plecami. V spojitosti so symbolom použil tiež čierne pozadie, ktoré reprezentuje nepoznané, čiže to, čo je nepochopiteľné ľudskej inteligencii. Neprejavenú Skutočnosť - Večné Absolútne bytie. Bádateľ pravdy, ktorý sa chce podujať na prácu s ním, musí skonštruovať Symbol Života vo svojej éterickej dvojičke Jeho, alebo Jej hrubohmotného, psychického, noetického tela, pracujúc tak vo štvrtej a piatej dimenzií. Na túto prácu potrebujeme tri až päť rokov nepretržitej dennej meditácie a vizualizácie. Výsledkom tohto procesu bude očistenie a pozdvihnutie prebúdzajúceho sa vedomia k vedomiu seba samého a neskôr supervedomiu seba samého. Odmenou za toto úsilie vám bude naladenie sa na hocičo, jednota s Najmilovanejšími a s Logom. Symbol Života je v nás ako mocný anjelský elementál, žijúci elementál čistej superlátky Mysle.


Set Uta Set Khui Maki Taa a Kheh
"Oni sú v bezpečí, oni sú chránení a majú ochranu počas večnosti."


Ak Bádateľ Pravdy zomrie, pokračuje vo svojej práci so Symbolom Života - Elementálom, ktorý ho nasleduje v jeho novej inkarnácií. Trvalá Osobnosť postúpi tento Elementál novej inkarnujúcej sa osobnosti.

duša vychádzajúca z tela po smrti


Z prednášky Daskala:  22. OKTÓBER, 1990symbol života znázornený geometrickyAk sa pozriete na Symbol Života, môžete ho študovať mikrokozmicky v človeku, medzikozmický v planéte a makrokozmicky vo vesmíre, pretože to, čím je človek so svojimi telami ako Duch-Duša-Ego, to isté je Absolútna bytosť, náš Otec, ktorý je v nebi. Toto je ten dôvod, prečo nazývame ľudskú bytosť mikrokozmom, ktorý je presne tak podobný makrokozmu.

A tak na Symbole Života vidíme 7 pozemských centier (Čo to znamená pozemských? Patriacich do sveta prejavov) a 5 božských. Tri trojuholníky v jednom veľkom trojuholníku sú Svätá trojica. Kruhy dotýkajúce sa týchto trojuholníkov sú tiež božské. Tie nie sú pozemské. Potom tu máme ďalších 7. Týchto 7 sú sväté centrá v hrubohmotnom tele ako orgány - v éterickom dvojníkovi ako centrá, ktoré prináležia týmto orgánom. Hindovia ich nazývajú čakry. Niektorí o týchto čakrách hovoria viac, iní menej. Ja som pri svojich seminároch zmienil, že je dôležité, aby ste neupriamovali svoju koncentráciu do vnútra čakier alebo inak energetických centier. My ich nazývame centrami energie, ktoré sú pod kontrolou Ducha Svätého a Svätých Archanjelov Živlov. A teraz si predstavte nejakú osobu, ako napríklad (vedca, umelca, vynikajúceho umelca) a ak sa k nemu pripletie dieťa, hlúpučké dieťa a začne sa hrať z jeho vecami, čo myslíte čo urobí taký dospelý s dieťaťom? Zoberie ho za ruku a povie mu: "Nechaj to a poď sem, nechaj to tam. A viac to nerob." Hlúpy človek sa začne zahrávať s centrami energie, bez toho, aby vedel aká je ich činnosť, a prečo sú tieto energické centrá tam, kde sú. Samozrejme, ak však takýto človek vyrastie a je pripravený, prídu tí, ktorí ho naučia, ako centrá pracujú a požiadajú ho, aby spolupracoval. Ale to už je iná vec.

A tak som presvedčený, že nie je nič nebezpečnejšie pre toho, ktorý je len zvedavý a nie dosť múdry, aby si len kúpil knihu o týchto energetických centrách (ktoré nazývame čakry), keďže na trhu je dosť podobných kníh, ktoré si môžete zadovážiť.

Hovorím vám, videl som mnoho takých, čo prišli ku mne s narušeným nervovým systémom, pretože sa pokúšali zasahovať do týchto posvätných centier energie - pretože tieto centrá sú sväté. Takže máme týchto 7 centier energie. Je ich viac, ale tie majú menšiu dôležitosť. Nebudeme sa teda snažiť ich využívať? Samozrejme, máte na to právo, ale treba poznať ich funkciu. Rešpektujte ich a nezasahujte do práce Svätých Archanjelov vo svojom éterickom dvojníkovi, do práce Archanjelov Živlov. Hovorím vám, ak Bádateľ pravdy rozvinie svoje vedomie zo stavu spiaceho vedomia iba do stavu vedomia seba samého, rozvojom svojich schopností prejavu, dosahujúc tak vyššie stupne supervedomia seba samého, Svätí Archanjeli, vaši bratia, pracujúci vo vašich hrubohmotných telách a éterických dvojníkoch, sa budú vám snažiť ukázať ich prácu.

A vtedy človek získa späť to, čo v minulosti stratil, pretože to zneužil, čo ja nazývam tvorivé myšlienky. Premýšľali ste niekedy, čo je to tvorivá myšlienka? Chodia ku mne ľudia, hovoriac mi, že sa chcú učiť materializácii, dematerializácii a pracovať s hmotou. Kto to chce vedieť? Deti? Sadnite si na jeden rok a psychoanalyticky sa rozvíjajte a takto vy, ako Súčasná Osobnosť, dosiahnete stupeň vedomia seba samého. Ako inak očakávate, že vám budú Svätí Archanjeli živlov dôverovať, aby vám odovzdali tajomstvo materializácia a dematerializácie? Všetko je hmota a energia, premena energie na hmotu a hmoty na energiu, je to niečo, čo sa deje v prírode nepretržite v každom okamihu.

Takže toto je pod kontrolou Svätých Archanjelov Živlov. Každý by mal poznať pravdu, mal by vedieť kto vlastne ON, či ONA je a až potom sa chcieť dozvedieť ešte viac. A tak nad éterickým dvojníkom nášho hrubohmotného tela (pretože ak máte právo povedať naše hrubohmotné telo, máte tiež právo povedať náš éterický dvojník) majú kontrolu Duch Svätý a Archanjeli. Potom tu máme určité centrá na povrchu hlavy, na štítnej žľaze, na srdci, na každej strane pľúc, na tzv. solar plexe, na genitáliách. Povedal som je ich viac ako 7. Tých 7 je len hlavných, ale máte ich oveľa viac. Máte ich na kolenách, na chodidlách alebo na konci každého prsta. Na prstoch vašej ruky máte tiež takéto centrá energie. Čo si myslíte, kto vytvoril odtlačky prstov? Áno, tieto éterické centrá! Môžeme teda povedať, že máme mnoho, veľmi mnoho centier energie, ale 7 je najdôležitejších a všetky tieto sú pod doménou Ducha Svätého a Svätých Archanjelov. Vravím vám, vaši svätí bratia si veľmi želajú aby ste vyrástli z detstva a stali sa dospelými, aby vás mohli objať a povedať vám ich tajomstvá, ale nie skôr, lebo je to nebezpečné. Nikto predsa nedá do rúk dieťaťa žiletku alebo nôž. Pretože tieto centrá majú v sebe ukrytú úžasnú moc. Úžasnú moc, ktorá by sa nemala dostať do rúk pochabých osôb. A tak je treba viac spoznávať to, čo je dovolené, aby bolo odhalené. Povaha nášho éterického dvojníka.


Z prednášky Daskala: 24. SEPTEMBER 1990socha Egyptského faraónaMôžete sa opýtať: "Je Absolútne bytie - Boh? Kde ho môžem hľadať?" Pred mnohými storočiami, tisícky rokov pred Kristom, už vtedy sa ľudské bytosti snažili nájsť pravdu. Prečo? Pretože cítili potrebu si odpovedať na otázku "Kto sme? Čo sme?" Nemôžete si na to odpovedať skôr, kým nepochopíte, kto je Boh.

Pred tisíckami rokov sa ľudia začali zamýšľať: "Aký je vzťah medzi človekom a zvieratami, a prečo by sa mal človek klaňať k zvieratám ako bohom?" Ľudia sa takto zmýlili. Starovekí Egypťania milovali určité zvieratá ako bohov, napríklad Anubis. Predsa však ich to len neuspokojovalo. Ako sa dostali až k bodu, kedy začali zvieratá zbožňovať ako svojich bohov? Pretože videl, i ako žijú a prejavujú svoju silu. A namiesto toho, aby pochopili fenomén života ako taký, jednoducho uznali len ich tvar a formu. A to bola chyba.


Takto sa klaňali mnohým zvieracím bohom, až raz jeden hierofant precítil, že by tieto praktiky mali skončiť. Pýtal sa sám seba, prečo by Slnko malo byť zbožňované ako Amon Ra. A tak začal premýšľať o živote, prečo žijeme a ako žijeme. Až raz Amenhotep IV  mal víziu v stave extázy. Jeho synovec Khor Amon, tiež hierofant s ním súhlasil a spolu zrušili mnoho zvieracích bohov, a dokonca aj Amon Ra. Prehlásili "Boh je život, večný život." Namiesto Amon Ra začali sa modliť k Atonovi, k jedinému Bohu, Nepochopiteľnému. V starom Egyptskom jazyku Aton znamenal "nepochopiteľný". Amenhotep si dal nové meno a nazval sa: "Ankh-en-Aton" (milovaný Atonom) a Khor Amon si pozmenil meno na "Khor Aton".

Ustanovili nový náboženský systém - uctievanie Atona, jediného Boha, ktorý je všade, dávajúc tak svetlo a teplo Slnku a život ľudským bytostiam a zvieratám. Ale svet nebol na niečo také pripravený. Najvyšší kňaz Amon Ra, Anubis a ostatní bohovia nechceli stratiť svoju moc a vplyv. Preto oboch zabili.

Khor Atona, dobodali k smrti a Achnatona otrávili. To sa vždy stáva priekopníkom. Tým ktorí odkrývajú Pravdu.

Ak študujete starovekú históriu, určite nájdete mnoho podobných príbehov ako v histórii Aztékov, Inkov, tak aj u Hinduistov. Achnaton v extáze odhalil pravdu a povedal "Ja cítim Atona (Boha) vo svojom vnútri, ako sa mi prihovára" (ako vyššia inteligencia).

AUDI VYTVOŘILA PALIVO Z VODY A OXIDU UHLIČITÉHO, KTERÉ ZANECHÁVÁ NULOVOU UHLÍKOVOU STOPU

Přelomový proces v rafinaci provedený inženýry Audi dokáže produkovat benzínové palivo vytvořené z vysoké teploty a oxidu uhličitého. 

Po pouhých čtyřech měsících, je schopno palivo vyrobené technologií od společnosti Sunfire již produkovat – nazývají ho „blue crude“. Výrobek je složen z uhlovodíkových látek s dlouhým řetězcem, podobně jako fosilní paliva, ale neobsahuje síru nebo aromatické látky a dokáže spalovat, aniž by vytvářel saze.
Nazývá se to tzv. Fisher-Tropschův proces a byl zde od roku 1920, ale doposud nebyl proveden za takových vysokých teplot. Jsou to vysoké teploty, které si zaslouží takovou pochvalu. 

O co jde?

Začíná to s energetickými zdroji (větrný, sluneční a vodní energie). Energie zahřívá vodu na teplotu 1472 Fahrenheitů. Tato zahřátá pára je poté přeměněna na vodík a kyslík pomocí elektrolýzy (skrze elektrický proud, který jde skrz). Ve stejný čas se oxid uhličitý mění na oxid uhelnatý. Vodík z vody se smísí s oxidem uhelnatým při vysoké teplotě a tlaku a výsledkem je tento „blue crude“. Sunfire uvádí, že je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale má 70% energetické účinnost, což znamená, že 70% energie pořízené obnovitelným zdrojem je uložena v podobě syntetické ropy. 
Nejdřív budou podvádět na emisích a pak přijdou s vodou.
Přeji jim hodně štěstní, ale jsem skeptický, lobby petrolejových firem jim vysvětí, že takto né!

Jojo a spotreba energie tak 5 MWh na výrobu 1 litra. Ale to nevadí, pretože to je z veterníkov alebo fotovoltaiky. Takže aký bude záver eurohujerov? Potrebujeme zastavať všetku ornú pôdu a trvale-trávnaté porasty fotovoltaikou a veterníkmi, aby sme mohli vyrábať čistý benzín. Ten bude samozrejme 5 násobne drahší a postupne predpísaný ako povinný. Vytvoríme byznys pre veternikárov, solárnikov, automobilový priemysel, šrotoviská atď atď. Ale znížime emisie CO2 o 20%.

No to je nestesti! Nekdo vynalezl produkt, ktery by nahradil benzin?! Ta drzost! To bychom se na to podivali, aby nam nekdo sahal do kapes! My to cerne zlato nedame a vinika patricne ztrestame. Papiry vynalezu strcime do suplete a zavreme na sedm zapadu. Takhle uvazuji vsichni ,kteri s vyrobou benzinu a produktu delanych z ropy maji spolecneho jmenovatele.

Ale to je ešte horšie ako benzín. Kde presne v tomto vynáleze vidíte naše uvoľnenie z korporátneho otroctva? Ja vidím len cestu hlbšie..

Presne - palivo je síce čistejšie ale bude rovnako drahé., a navyše budú mať výhovorku že netreba blúzniť o ničom inom napríklad o priamom rozklade vody na vodík a kyslík novými lacnými technológiami napríklad od chemika Noceru:

ekobydleni.eu/.../...
Co je tedy klíčovým objevem Nocerova týmu? Je jím levný katalyzátor z niklu a kobaltu, který dokáže velmi rychle dělit vodu na vodík a kyslík za velmi jednoduchých podmínek. V současné době je Nocerův umělý list z tohoto hlediska asi 10x výkonnější než běžný přírodní list rostliny.
Nocera navíc hýří optimismem a říká, že v budoucnu bude možné tuto hodnotu ještě mnohonásobně zvýšit. „Příroda je poháněna fotosyntézou a já si myslím, že svět budoucnosti bude také poháněn fotosyntézou ve formě tohoto umělého listu,“ uzavřel.

vtm.e15.cz/.../...
Cesta je teda načrtnutá, riešenie existuje, korporátny fašizmus ho však nepotrebuje.
Číňania s tým rovnako experimentujú:
ekobydleni.eu/.../...
Flexibilné a lacné solárne panely

Skutočne lacné a ohybné solárne panely vyrobila firma Twin Creeks Hyperion. Až o 50 percent lacnejšie solárne panely by mohli časom nahradiť čoraz obmedzenejšie fosílne palivá.
Dávam odkaz na sumarizačný článok na webe Buzzfeed, ktorý zhrnul najzaujímavejši e objavy a vynálezy roka 2012, ktoré by sa niekoľko rokov dozadu javili ako sci-fi. A už máme rok 2017 čo z toho čo sa tam dozviete sa dostalo do praxe? Asi málo čo a ak tak to budú využívať v prvom rade armáda a elity.
Doporučujem tento prehľad pozrieť:
refresher.sk/.../
Študent londýnskej Royal College of Art Julian Melichiorri sa možno zaslúžil o významný míľnik. Vynašiel spôsob ako vyrobiť umelý list s nízkymi nákladmi, ktorý dokáže vytvárať kyslík. To by sa mohlo hodiť astronautom vo vesmíre. Nemuseli by nosiť objemné zásoby kyslíka so sebou, ale namiesto toho by si ho dokázali sami vyrobiť.

06.08.2014
Alternatíva umelých listov by umožnila ďaleké cesty do vesmíru ľahko dostupnými. Fotosyntéza by sa uskutočnila v stave nulovej gravitácie a vytvorila by kyslík nevyhnutný pre prežitie.
List je zložený z chloroplastov získaných z buniek rastlín, ktoré dopĺňa materiál z hodvábneho proteínu. Potrebné je ešte malé množstvo vody, oxidu uhličitého a proces vytvárania kyslíka sa môže začať. Stále by to bol najlepší zdroj kyslíka v ďalekom vesmíre, keďže dnes nemáme účinnejšiu technológiu.
topky.sk/.../...
Kmeňové bunky môžu predĺžiť ľudský život o 100 rokov
To najlepšie nakoniec, aj keď pre väčšinu z nás je už aj tak neskoro. Inštitút regeneratívnej medicíny v Pittsburgu experimentoval s myškami a prišiel na neuveriteľný poznatok. 

Keď sa starnúcej myši, ktorá bežne žije 21 dní vstreknú 3 dni pred smrťou kmeňové bunky mladšieho jedinca, jej život nielenže neskončí, ale predĺži sa takmer trojnásobne, na 71 dní. V ľudskom merítku by sme tak v budúcnosti mohli dosahovať vek až neuveriteľných 200 rokov. Tak toto je naozaj scifi.
Aj tento poznatok je z roku 2012. Sme 5 rokov po tomto senzačnom objave a počul o tom odvtedy niekto niečo viac?

Budeme žiť 135 rokov? Vedci majú blízko k vyriešeniu hlavnej úlohy ľudstva

2017-02-16  (05:24) 
 - Budeme žiť 135 rokov? Vedci majú blízko k vyriešeniu hlavnej úlohy ľudstva
23.8.2015

Tatiana Alexeevá

Tento týždeň  španielski vedci potešili svet prehlásením, že objavili dôvod predčasného starnutia a tým, že vedia ako predlžiť ľudský život.

Čo objavili Španieli?

Priemerna dĺžka ľudského života nedosahuje v dnešnej dobe ani 80 rokov. V niektorých krajinách je tento vek vyšší napríklad v Japonsku, inde zase nižší. Ako je známe muži v Rusku sa nedožívajú ani 70-tich rokov, v priemere sa dožívajú 65-tich rokov.  Znamená to, že muži v Rusku ani nestihnú zostarnúť. Autori väčšiny výskumov už skôr ubezpečili,  že organizmus ľudí je odhadovaný na omnoho dlhší vek života. Ani vek 150 rokov nie je medznou hranicou. Ľudstvo sa stále morilo  otázkou ako predlžiť život človeka, či neumožniť mu  byť nesmrteľným hoc aj dosiahnutím jeho existenciu na Zemi aspoň 100 rokov. Medzitým iba zriedkavým šťastlivcom sa podarí dožiť storočného jubilea a iba jedincom pregúľať sa cez túto hranicu.

No a naraz tento týždeň španielski vedci prišli s radostnou správou. V sérii laboratórnych výskumov uskutočňovaných na myšiach vedci z inštitútu Ovijedo objavili bielkovinu, ktorá je zodpovedná  za zmenu programu života buniek organizmu. Pri blokovaní tejto bielkoviny sa podarilo hlodavcov vyliečiť od rôznych onemocnení, rovnako od takého zriedkavého onemocnenia ako je progéria t.j. predčasné starnutie organizmu.  Doposiaľ jej efektívne liečenie neexistovalo a ľudia postihnutí týmto strašným neduhom sa vo väčšine prípadov ťažko dožili 18-tich rokov.

Blokovanie škodlivej bielkoviny u myši pomohlo nielen zastaviť predčasné  anomálne starnutie ale aj omladiť iné bunky. Ako vedci tvrdia táto bielkovina starnutia  jednoducho blokuje proces tvorby kmeňových buniek čo privádza k starnutiu organizmu. Ak sa ich existencia zablokuje potom sa bunky preprogramujú a začnú znova mladnúť.

Ako pre miestny portál Espanarusa prehlásila autorka výskumu Klára Sorija Valles výsledok sa prejavil  omnoho efektívnejšie ako vedci pred štyrmi rokmi na začiatku svojho výskumu v roku 2011 očakávali. Tento výsledok tiež predčil výsledky iných podobných výskumov.

Vedci očakávajú, že vďaka novému molekulárnemu preparátu sa môže priemerna dĺžka života predlžiť na 135 rokov. Pritom 70-roční môžu vyzerať na 40 a aj menej. Podľa  vyjadrenia vedcov tí ľudia, ktorí už prekročili vek 100 rokov budú vyzerať ako súčasní 70-níci. Takými budú aj čo sa týka ich fyzických schopností. Zatiaľ to vyznieva ako úryvok z nejakého fantastického románu, ale ako vyhlasujú španielski vedci, myši sú úspešným modelom pre uskutočnenie analógii s človekom vo vzťahu k patológii starnutia.

Španielski vedci sa domnievajú, že v medicíne sa ich metóda začne používať už v najbližšom období na omladenie organizmu. Celkovo sa to čoskoro stane obyčajnou liečebnou procedúrou. Ak sa priblížite svojim vekom k penzijnému, vyberiete sa na omladzovaciu procedúru a vrátite sa odtiaľ mladší o 40 rokov. V takomto stave vás nikto do penzie nepoženie. Sami uznáte, že ak sa máte dožiť  150-rokov tak ísť v 70-tich do penzie je predčasné.

Skúseností vedcov iných krajín.

Samozrejme nielen španielski vedci dosiahli také fantastické výsledky. Ruskí biológovia tiež už dlhšie  zápasia s problémami boja so starobou. Známy ruský akademik, doktor biologických vied Vladimír Petrovič Skulačev pred niekoľkými rokmi objavil vlastný prostriedok proti starobe. Volá sa
Skulačevove ióny  alebo Skulačevove kvapky. Sledovanie tohto preparátu, ktorý je sám osebe silným antioxidantom  laboratórne preukázalo, že je schopný zbaviť mnohých chorôb aj spomaliť proces starnutia a predlženie veku na 120 rokov a viac.

Vedec je presvedčený, že aj keď človeku na základe svojho biologického programu je dané už od 14 rokov postupne vädnúť a starnúť  tento proces je možno spomaliť.

Žiaľ situácia je taká, že samotní ľudia  urýchľujú svoje starnutie. Je dokázané napríklad, že rýchlejšie starnú ľudia postihnutí obezitou,  život si skracujú fajčiari, ktorí si otravujú život škodlivým dymom. Avšak ani schudnutie, či ukončenie fajčenia nám nezaručí predlženie života o niekoľko desaťročí. K tomu budú potrebné radikálnejšie spôsoby.

Vedci Severozápadnej univerzity USA napríklad objavili najjednoduchší spôsob. Ukazuje sa, že je potrebné jednoducho prepnúť "genetický  prepínač". Podobne ako sa to deje u červov. Pozorujúc ich vedci rozhodli, že taká metóda sa dá použiť u ľudí.

Ako ukázalo sledovanie červov «genetický prepínač»  sa automatický prepína, keď sa ten bezstavovec dosahuje pohlavnú zrelosť. Vedci objavili, že v stresovom období aby sa ochránili bunky a uschovali životne dôležité zložité bielkoviny a funkcie tak zvaný snímač sa prepína sám od seba. Znamená to, že existuje nádej naučiť sa prepínať aj u ľudí.

Čínski vedci sú jednoduchší vo svojich výskumoch. Tí objasnili, že dlhovekosť spôsobuje ostrá strava. Práve tá slúži ako svojský genetický prepínač. Nie u červov ale u ľudí.

Vedci z Podnebeskej  uskutočnili výskum na 500 000 Číňanoch vo veku od 30 do 80-tich rokov. Výskum preukázal, že tí čo každodenne jedli papriku chilli na rozdiel od tých, ktorí neobľubovali nič ostrejšieho  menej trpeli na srdcovo-cievnymi onemocneniami, zriedkavejšie sa stretávali s onkologickými nemocami, chorobami dýchacieho systému ako aj ischémiou srdca.

Tajomstvo papriky chilli je v tom, že sa do zostavy  dostáva látka "kapsaicín", ktorý môže proti účinkovať zápalným procesom v organizme človeka a zvyšovať jeho imunitu. Pritom bez ohľadu na úžitok ostrej stravy pre zdravie sa treba vyhnúť jej nevhodnému používaniu.

Súčasný elixír mladostí.

Celkovo ak máme veriť vedcom celého sveta a najrozmanitejším vedeckým prácam väčšina sa zhoduje v tom, že starnutie ľudského organizmu z tretiny závisí od našich naprogramovaných génov. Čo sa týka ďalších dvoch tretín tie závisia od vplyvu toxínov obsiahnutých v okolitom prostredí a od všetkých možných škodlivých návykov.

Špecialisti Duke University prišli k záveru, že proces starnutia organizmu začína už vo veku 26 rokov. Základná  príčina predčasného starnutia nie je genetika ale nezdravý spôsob života  a zlá ekológia.  Počas výskumu vedci objasnili, že niektorí ľudia vo veku 38−40 rokov na svoj biologický vek nevyzerajú ale na 30, niektorí to ťahajú až do 60 a starnú za jeden alebo za tri roky. To znamená, že úsilie treba viesť v tomto smere.

Vo Švajčiarsku už vedci ukončili pokusy, ktoré uskutočňovali na obyčajných muchách. Hmyzu vštepili tkanivo kopírovaných génov. Pod účinkom kópii génov, alebo ako sa ešte nazýva "ahuizotl", choré alebo infikované bunky múch sa rozkladali, pozastavoval sa proces starnutia a celé bunky ostávali nezmenené.  Život múch sa predlžoval o 50%. Vedci tvrdia, že ľudia majú tiež taký gén a v priebehu 20-tich rokov by mali byť ukončené práce nad vytvorením elixíru mladostí na základe tohto génu. Potom bude môcť ľudstvo používať týmto preparátom ako obyčajným liekom.

Čo robiť teraz?

Všetky tie noviny zasievajú optimizmus. Avšak starší ľudia sa spýtajú, čo majú robiť tí, ktorí  nemajú čas čakať kým sa objaví kúzelný prostriedok proti starnutiu. Ako ukazujú posledné prieskumy hlavné je neponáhľať sa pod nôž plastického chirurga. Ako sa objasnilo plastické operácie sa prejavujú na činností mozgu.  Každý, kto hoci len raz sa podrobil plastike, podrobil svoj mozog predčasnému starnutiu.  Menovite starnutie mozgu urýchľuje proces vädnutia celého organizmu. Aby ste nestarli predčasne dodržujte tieto pravidla:

1. Zvyšujte rozumovú záťaž. Učte sa jazyky, čítajte, píšte, čím viac je váš mozog zaujatý prácou, tým na dlhšú dobu  odsuniete dobu staroby.

2. Neprejedajte sa. Toto pravidlo v podstate tvrdo sa dodržiavajú Japonci. Im namiesto 2500 kalórií úplne postačuje 1500. Tak vytvoríte pre svoje bunky záťaž a udržíte ich aktivitu. Je lepšie stravovať sa častejšie, ale s malými porciami ako  veľké porcie s veľkými časovými odstupmi.

3. Východní ľudia sú presvedčení, že menu musí zodpovedať veku. Po 50-ke v dennom jedálnom lístku musí byť vápnik, magnézium, ktoré udržia vašu kostru. Tvaroh, syry, orechy, ryby. Syry obsahujú selén, ktorý je nevyhnutný pre mužov po 40-tke.

4. Zaoberajte sa pre vás vyhovujúcou činnosťou, akoukoľvek prácou. Celkové sa ráta, že ľudia, ktorí nepracujú vyzerajú o 5-10 rokov staršie od tých kto je pracovne zaujatý aj napriek tomu, že zdalo by sa naopak, že u nepracujúcich ľudí  je spokojnejší, rovnomernejší život  ale neprítomnosť záujmov sa prejavuje na zovňajšku aj na zdraví. Sociológovia tiež zistili, že existujú profesie, ktoré pomáhajú uchrániť mladosť. Medzi ne patria profesie dirigenta, filozofa, umelca, svätca.

5. Najlepší prostriedok pred starnutím je láska. Ak dvakrát týždenne sa budete zaoberať sexom tak budete vyzerať mladšie až o 14 rokov. Ako tvrdia sexuológovia počas sexu sa v tele vytvára hormón endorfín, ktorý sa inak nazýva hormón šťastia, ktorý spôsobuje upevnenie imunitného systému.

6. Dbajte nato, aby ste na všetko čo sa odohráva mal svoj názor. Je dokázané, že uvedomelo žijúci človek zriedkavo upadá do depresie a skleslostí.

7. Hýbte sa!  Prechádzajte sa a cvičte! Uvedomte si, že už 8 minút nie rýchleho športového zaujatia je dosť nato, aby ste sa udržali vo forme.

8. Spíte v chladnej, vyvetranej izbe. Ak teplota nebude vyššia ako 20°C, lepšia je však 17-18°C  vaša látková výmena sa zlepší.

9. Majte sa radi a rozmaznávajte sa. Naši  seniori si privykli žiť skromne,  málokedy si čo-to dovolia. Aspoň občas si doprajte nejaké zmeny, oživenia, rôzne dobroty.  V každom veku  chceme dobré vyzerať, neodriekajte si v tom lebo vám to môže priniesť radosť.

10. Uvoľnite cestu svojim pocitom. Neoplatí sa hľadieť okolie nahnevanými očami a nenávidieť všetko okolo. Tak isto sa neoplatí zadržiavať svoje emócie. Ak sa vám niečo nepáči, alebo nie ste spokojní s niečím hovorte o tom nahlas. Je dokázané, že onkologickými onemocneniami častejšie trpia tí, ktorí potláčajú svoje emócie.

Zdroj:http://svpressa.ru/health/article/129154/


Za preklad tohto článku pekne ďakujeme našej dobrovoľnej pomocníčke Márii Shipke

Pozoruhodné objavy vedy v roku 2016

Austrálski vedci zistili, že konzumácia energetických nápojov vedie k nepriaznivým vplyvom na srdce vrátane zrýchlenia srdcového rytmu a palpitácie. Odborníci z Univerzity v Adelaide sledovali pacientov vo veku 13 až 40 rokov, ktorých hospitalizovali pre búšenie srdca. Ako zistili, 70 percent z nich počas života vyskúšalo energetický nápoj. Podľa spoluautora štúdie Scotta Willoughbyho sa jeho tímu podarilo objaviť priame spojenie medzi konzumáciou energetických nápojov a hospitalizáciou pre nepriaznivé reakcie srdca. 

Medzinárodný vedecký tím na čele s Kaustubhom Adhikarim z University College London objavil gén, ktorý je zodpovedný za šedivenie vlasov. Adhikari s kolegami analyzovali vzorky DNA od viac než 6000 dobrovoľníkov európskeho, afrického a amerického pôvodu, pričom zistili, že gén IRF4 nachádzajúci sa na chromozóme šesť reguluje množstvo melanínu, ktorý spôsobuje sfarbenie vlasov, chlpov, pokožky a očí. Tento objav môže viesť k novým metódam, ako oddialiť alebo zabrániť tomuto príznaku starnutia. 

Keď pred niekoľkými rokmi požiadala ruská Pravda autora sci-fi Vladimira Streleckého, aby na základe futurologických scenárov opísal, ako sa bude svet meniť nasledujúcich 100 rokov, ukončil svoje prognózy práve v roku 2114, ktorý označil ako rok, keď ľudstvo nadviaže kontakt s mimozemskou civilizáciou.
Zaujímavejšie však boli jeho predpovede, čo sa stane dovtedy. Pre roky 2011 až 2023 napríklad predpovedal veľký príliv imigrantov do Európy z Blízkeho východu a Afriky, čo je v posledných rokoch skutočná výzva, ktorej Európa už čelí. V roku 2016 podľa neho ľudstvu začne dochádzať ropa, pre rok 2027 zase predpovedal zachytenie rádiových vĺn neznámej civilizácie z vesmíru.
V roku 2029 sa majú zrodiť cyborgovia, v roku 2030 sa príde na to, ako zastaviť efekty starnutia a ľudia sa budú bežne dožívať 120 rokov. O ďalších 30 rokov vznikne prvá kolónia na Marse a v roku 2075 sa vo všetkých krajinách sveta zlegalizuje eutanázia. Desať rokov pred koncom 21. storočia začnú žiť prví ľudia v podmorských mestách…
Šialené? Možno. Ale keď televízia BBC požiadala tento rok o prognózu popularizátora vedy Jamesa Burkeho (ktorý už v roku 1973 správne predpovedal mnohé súčasné trendy – napríklad počítače v školách), jeho vízia budúcnosti bola ešte odvážnejšia. Burke verí nanotechnológiám. Vďaka nim si podľa neho budeme môcť v budúcnosti vyrobiť úplne všetko sami. Od jedla cez tehlu po zlato. Za prakticky nulovú cenu. Chudoba bude preto podľa neho v roku 2114 záležitosťou minulosti. Nebude už existovať ani znečistenie.
Angličan predpokladá tiež nástup virtuálnej reality a hologramov. Obyčajný deň človeka o sto rokov bude vraj vyzerať tak, že sa zobudí, premietne si pred dom Kaliforniu, Galapágy alebo Paríž, podľa toho, na čo bude mať náladu, a vďaka virtuálnej realite bude mať naozaj pocit, že je tam.
Ak bude mať chuť na návštevu priateľov z druhej časti zeme, jednoducho si ich premietne k obedovému stolu ako hologramy. Ak zatúži po kultúre či športe, objaví sa pred ním holografický súbor z muzikálu na Broadwayi alebo povedzme celý hokejový tím Chicago Blackhawks a Boston Bruins.
Takáto budúcnosť je, ak nie lákavá, minimálne pozoruhodná. Samozrejme, existujú aj varovné futurologické scenáre. Podľa nich nás v priebehu sto rokov môžu čakať globálne konflikty, boje o suroviny (najmä vodu), problémy spôsobené klimatickou zmenou či ďalšie a ďalšie ekonomické krízy. Ťažko povedať, či sa je na čo tešiť. Určite je však veľa dôvodov byť zvedavý.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára